DNVGL.se

Certification by DNV GL

Vad är ackreditering?

Ackrediteringen är verifieringen av certifieringsorganets kompetens. En ackrediteringsmyndighet granskar certifieringsorganet för att säkerställa att certifieringsorganet klarar ackrediteringskraven.

Vad är tredje parts certifiering?

En ackrediterad certifiering av ett ledningssystem visar att ett företag lever upp till kraven i en standard. En oberoende tredje part, ett certifieringsorgan granskar företag som vill certifiera sig enligt en specifik standard.

Risk Based Certification™

Risk Based Certification är DNV s exklusiva angreppssätt vid certifiering och revision av ledningssystem. Att veta vart förbättringsåtgärderna behöver sättas in är en förutsättning för ha kontroll över de risker som kan hota er framgång. Med vårt riskbaserade angreppssätt fokuserar vi certifieringsprocessen på era risker och ger er ett verktyg för relevanta förbättringar.

Du ger oss information om vilka processer och delar i er verksamhet som är viktigast för att ni ska lyckas. Vi granskar hur er verksamhet fungerar inom dessa fokusområden och identifierar inom vilka områden ni behöver förbättra er, samtidigt som vi granskar att ni klarar kraven i vald standard. Om ledningssystemet klarar standardens krav får ni ett certifikat. Men ni får även kontroll på hur väl ert ledningssystem fungerar inom de områden som är viktigast för att ni ska nå era mål.

Hur blir mitt företag certifierat av DNV?  

Ert ledningssystem är ständigt i förändring. Ett framgångsrikt ledningssystem är ett som fortlöpande förbättras. Om ett ledningssystem inte underhålls blir det lätt förlegat. Därför består ackrediterad certifiering av två steg: Certifiering och underhåll av certifikatet. Vi använder vårt riskbaserade angreppssätt i båda stegen. 

Inledande certifiering 

1. Dialog 

För att skräddarsy revisionen, behöver vi veta vad som är viktigt för er organisation. Vi måste få en klar bild av er affärsstrategi och de villkor som påverkar er förmåga att nå den aktuella strategin. Därefter identifieras 1- 3 fokusområden som revisionen kommer att fokusera på. Fokusområden bör vara kopplade till ledningssystemet och spegla de risker eller möjligheter som är viktigast för er.

Att vara överens om fokusområden är ett gemensamt ansvar och våra revisorer kan ge förslag på fokus områden. Högsta ledningen bör vara involverad i det här steget.

2. Dokumentationsgranskning

Vi granskar er manual för att stämma av att ledningssystemets dokumentation motsvarar kraven i standarden. Resultatet avgör om ert företag är redo att fortsätta med nästa steg. 

3. Inledande revision

Innan själva certifieringsrevision besöker vi ert företag för en inledande revision. Den inledande revisionen kan även kombineras med dokumentationsgranskningen. Den inledande revisionen har två syften: 

  • Att kontrollera om ert företag är redo för certifieringsrevisionen. Det innebär att vi granskar er dokumentation, instruktioner, besöker verksamheten och kontrollerar om ledningssystemet är väl implementerat.  
  • Att diskutera fokusområden och komma överens om tre till fem lämpliga fokusområden för den kommande certifieringsrevisionen. 

Därefter fastställs scoopet och revisionsprogrammet. 

4. Certifieringsrevision 

Vid certifieringsrevisionen gör vi informella intervjuer, tar stickprov och observerar ledningssystemet i verksamheten. Under denna process, bedömer vi ert ledningssystems grad av överensstämmelse med den valda standarden i fokusområdena. När överrensstämmelsen är tillräcklig, utför vi certifikatet.  

Avvikelser som är relaterade till fokusområden presenteras vid slutet av revisionen i ett avslutande möte och i revisions rapporten. Vid det avslutande mötet, kan ni också komma med kommentarer angående fokusområdena dvs. om nya fokusområden ska väljas för framtida revisioner. 

5. Certifikat utfärdas 

När avvikelserna är åtgärdade och ledningssystemet klarat kraven i standarden utfärdar vi ert certifikat! Ni får dessutom använda DNVs certifieringsmärke för att visa att ni är certifierade. Märket är lätt att placera på till exempel brevpapper, hemsida och i broschyrer. 

Underhåll av certifikat 

I detta skede har du slutfört den inledande certifieringen och inleder nu processen att upprätthålla certifieringen. Omfattningen av certifieringen kan behöva ändras under 3 års certifieringscykel. I det fall omfattningen (scope) ska utökas, kommer processen att starta vid steg 2 med dokumentationsgranskning (vid behov) och kommer sedan att följa den normala processen från steg 4 med en certifieringsrevision för utökningen. 

6. Periodiska revisioner 

För att upprätthålla certifieringen och stödja ert ledningssystems utveckling besöker vi er vid de periodiska revisionerna. Omfattningen av varje revision bestäms i förväg enligt den plan vi gör. Vi besöker er vanligen två gånger per år och varje revision täcker en begränsad del av ledningssystemet. 

7. Förnyelserevision 

Hela ledningssystemet ska, enligt SWEDACs regler, revideras enligt standardens krav minst en gång under en treårsperiod. Därför görs en förnyelserevision, var tredje år, som innebär att en periodisk revision utökas. 

Suspendering eller indragning av certifikat

Vad händer om en organisation misslyckas med att underhålla och bibehålla sitt ledningssystem och certifiering? DNV - Business Assurance har en transparent process för suspendering eller indragning av certifikat. Detta gäller i situationer där en organisation vid upprepade tillfällen och allvarligt misslyckas med att upprätthålla överensstämmelse med ledningssystemstandarden eller på grund av andra situationer, i enlighet med rutinen för suspendering och indragning av certifikat. Utförlig information finns under Process för indragning av certifikat.

Vem tar certifieringsbeslutet?

Omfattningen av certifieringen kommer man överens om på ett tidigt stadium i certifieringsprocessen. Omfattningen av certifiering kan dock behöva utökas eller reduceras på grund av faktorer såsom förvärv, nedskärningar, lägga till nya avdelningar/orter/siter etc. Beslutet att bevilja eller avslå certifieringen eller förnya en certifiering samt att utöka eller minska omfattningen av certifieringen görs av kompetent och auktoriserad DNV personal. Dessa ingår inte i teamet som utför revisionen. Beslutet baseras på en granskning av certifieringsprocessen och tillhörande dokumentation. 

En liknande granskning görs även vid suspendering eller återupprättande av certifiering, samt vid indragning av certifikat.  


Kontakta oss så hjälper vi dig att planera en certifieringsprocess som passar er. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss