Skip to content

Certifieringsprocessen

Vad är ackrediterad certifiering?

Vad är ackreditering?

Ackreditering verifierar certifieringsorganets/registratorns kompetens. För att uppfylla ackrediteringskriterierna bedömer en ackrediteringsmyndighet certifieringsorganet/registratorn för att verifiera att certifieringsorganet/registratorn uppfyller befintliga krav. Detta är myndigheternas sätt att granska revisorer och certifieringsorgan som DNV.

Vad är tredjepartsackrediterad certifiering?

Ackrediterad certifiering av ledningssystem används för att på ett tillförlitligt sätt visa att man uppfyller en standard. Att använda ett ackrediterat certifieringsorgan/registrator innebär att du arbetar med ett revisionsföretag som uppfyller de kvalitetsstandarder som fastställts av ackrediteringsmyndigheten.

Risk Based Certification™-metodik

Riskbaserad certifiering är DNV:s exklusiva metod för alla certifieringsrevisioner av ledningssystem. Det hjälper dig att bygga vidare på ditt ledningssystem för att förbättra det som är viktigast, samtidigt som du säkerställer att det uppfyller kraven i den valda standarden. Ni identifierar områden som är kritiska för att ni ska kunna nå era affärsmål. Som en del av revisionen kommer DNV:s revisorer att kontrollera hur ledningssystemet stödjer dessa fokusområden. Att veta var man ska fokusera sina förbättringsinsatser är avgörande för att ta kontroll över risker som kan hota er verksamhet och affärsframgång. Med riskbaserad certifiering är resultatet fortfarande ett certifikat - om ledningssystemet uppfyller kraven - men du riktar in ditt ledningssystem och dina revisioner på att göra mer.

Hur blir jag certifierad av DNV?

Ett framgångsrikt ledningssystem är ett system som ständigt förbättras. Både ditt ledningssystem och ditt certifikat måste underhållas. Därför består ackrediterad certifiering av en trestegscykel:

  • Ursprunglig certifiering
  • Årliga revisioner för att upprätthålla certifikatet.
  • Omcertifiering vart tredje år.

Ursprunglig certifiering

1. Identifiera fokusområden

För att få ut mer av varje revision och förbättra det som är viktigast, behöver vår revisor veta vilka ämnen som är avgörande för din affärsframgång. Använd Boost My Audit, DNV:s onlineverktyg, för att bläddra bland fördefinierade fokusområden. Få vägledning av revisorn och hjälp att formulera skräddarsydda fokusområden om de passar era behov bättre. Se till att fokusområdena återspeglar er strategi och era affärsmål. Högsta ledningen bör involveras i detta skede för att säkerställa engagemang. De slutliga fokusområdena kommer ni överens om med er revisor före revisionen.

2. Inledande revision - steg 1

Vår huvudrevisor utvärderar dokumentationen av ditt ledningssystem och gör normalt ett besök i din organisation. Dokumentationsgranskningen kan utföras före eller som en del av besöket.

Syftet med det första besöket är tvåfaldigt:

För att kontrollera din beredskap för den inledande revisionen - steg 2 (certifieringsrevision), dvs. för att granska och kontrollera dina processer och dokumentation av ledningssystemet, för att se dina anläggningar och kortfattat kontrollera genomförandet av ditt ledningssystem.

Att gå igenom synpunkter på fokusområden och enas om ett till tre särskilda fokusområden som revisionen ska inriktas på.

Baserat på detta kommer man överens om omfattning och revisionsplan. Steg 1-revisionen genomförs vanligtvis några veckor före steg 2-revisionen.

3. Inledande revision - Steg 2 (certifieringsrevision)

Steg 2-revisionen består av informella intervjuer, undersökningar, observationer av systemet i drift och granskning av relevant dokumentation. Under denna process bedömer vi ditt ledningssystems grad av överensstämmelse med kraven i den valda standarden och prestanda inom identifierade fokusområden. När vi funnit att systemet uppfyller kraven utfärdar vi certifikatet. Resultat, inklusive avvikelser, och slutsatser presenteras i slutet av revisionen vid ett avslutande möte och inkluderas i revisionsrapporten. Efter revisionen måste ni ta itu med och svara på avvikelser inom en överenskommen tidsfrist. I revisionsrapportens sammanfattning kan du också hitta en utvärdering av hur ditt ledningssystem presterar inom de utvalda fokusområdena.

4. Beslut om certifiering och utfärdande av certifikat

Vår ledande revisor kommer att verifiera att ni har åtgärdat avvikelserna på rätt sätt. Baserat på ett positivt resultat kommer han/hon att rekommendera certifiering. Beslutet om certifiering fattas efter en oberoende intern DNV-granskning. Efter ett positivt beslut kommer du att få certifikatet kort därefter. Certifikatet utfärdas på en blockkedja för att säkerställa tillförlitlig spårbarhet och delning med alla dina intressenter.

Årligt underhåll av certifikat

I detta skede har du slutfört den inledande certifieringen och kan gå vidare till underhåll av din certifiering.

Certifieringens omfattning kan behöva ändras under den 3-åriga certifieringscykeln. Om omfattningen utökas kommer den ledande revisorn och DNV att utvärdera och besluta vilka aktiviteter som krävs för att utöka certifikatets omfattning. Aktiviteterna beror vanligtvis på omfattningen och arten av de begärda ändringarna.

Periodiska revisioner

Varje utfärdat certifikat har en livslängd på 3 år. Vid certifiering skapar vi ett schema för regelbundna revisioner under 3-årsperioden. Dessa revisioner bekräftar att ditt företag fortlöpande uppfyller de angivna kraven i standarden och utvärderar resultatet av överenskomna fokusområden. Minst en periodisk revision per år krävs.

Revision av förnyad certifiering

När de tre åren har gått förlängs din certifiering genom en omcertifieringsrevision.

Tillfälligt eller permanent återkallande av certifikat

Vad händer om en organisation misslyckas med att upprätthålla sitt ledningssystem och sin certifiering?

DNV har ett transparent förfarande för upphävande eller återkallande av certifikat. Detta är tillämpligt i situationer där en organisation ihållande och allvarligt misslyckas med att upprätthålla efterlevnaden av ledningssystemstandarden eller på grund av andra situationer, enligt definitionen i förfarandet för avstängning och återkallande av certifikat.

Vem fattar beslut om certifiering?

Certifieringens omfattning fastställs i ett tidigt skede av certifieringsprocessen. Certifieringens omfattning kan dock behöva utökas eller minskas på grund av faktorer som förvärv, nedskärningar, tillägg av nya divisioner och anläggningar etc. Beslutet att bevilja första certifiering, förnya certifiering eller att utöka eller minska omfattningen av certifiering, fattas av kompetent och auktoriserad personal i DNV som skiljer sig från dem som utför revisionen. Detta beslut fattas baserat på en granskning av certifieringsprocessen och tillhörande dokumentation.

Liknande prövning gäller även i fall av upphävande eller återställande av certifiering eller återkallande av certifiering.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss