Skip to content

Certifieringsprocessen

Förfarande för tillfälligt upphävande och återkallande av certifikat

Upphängning: Tidsbegränsad ogiltigförklaring av ett certifikat.

Återkallelse: Permanent ogiltigförklaring av ett certifikat.

Inledande av avstängning eller indragning

DNV kan inleda en avstängning i fall där:

1. Certifierade ledningssystem har till exempel ihållande och allvarligt misslyckats med att uppfylla certifieringskraven:

 • Underlåtenhet att reagera adekvat på identifierade avvikelser.
 • Ledningssystemet återspeglar inte den nuvarande organisationen och processerna, t.ex. till följd av förändringar, förvärv, diversifiering osv.
 • Större delen av förvaltningssystemet har inte genomförts.

2. Övervakningsrevisioner och omcertifieringsrevisioner får inte genomföras enligt föreskriven frekvens eller enligt planerad tidtabell.

3. Överträdelse av villkoren i det undertecknade certifieringsavtalet, till exempel:

 • Bristande betalning av avgifter.
 • Felaktig användning av certifieringsmärket och hänvisning till certifiering.

4. Kunden begär frivilligt en tillfällig avstängning

5. Bevis tas emot från myndigheter etc. som kan påverka intygets status, t.ex:

 • Bevis på bristande efterlevnad av reglerande eller lagstadgade krav som är relevanta för det certifierade ledningssystemet.
 • Bevis på ett ineffektivt ledningssystem vid allvarliga tillbud/olyckor.

Ledningen och behörig personal inom den DNV-enhet som utfärdat certifikatet ska besluta om vilka åtgärder som ska vidtas, baserat på en granskning och vederbörlig bedömning av bevisen. Om beslut om avstängning fattas ska nedanstående process följas.

Ett certifikat upphävs normalt som ett första steg, följt av indragning om problemet inte har lösts inom rimlig tid. Beroende på hur allvarligt fallet är kan DNV besluta om direkt indragning av certifikatet.

Om felet i ledningssystemet är relaterat till en specifik del av organisationen, specifika produkter etc. kan DNV också överväga en minskning av certifieringens omfattning som ett alternativ till upphävande. DNV kan också välja att endast ge kunden en varning om att avstängning övervägs.

Upphängning

Beslutet om att dra in ett certifikat ska meddelas kunden genom ett formellt brev. Brevet ska innehålla följande:

 • En redogörelse för beslutet att dra in intyget, med en korrekt beskrivning av situationen, argumentation och hänvisning till objektiva bevis.
 • Rätten att reagera och överklaga beslutet. Normalt ges en tidsfrist på 10 arbetsdagar för att svara och överklaga. Ett överklagande kan lämnas in genom klagomålsförfarandet.
 • Startdatum för avstängningen (normalt från och med den dag då brevet mottas).
 • Villkor och förfallodag för de åtgärder som krävs för att upphäva avstängningen, samt konsekvenserna om tillfredsställande åtgärder inte vidtas.
 • DNV:s uppföljning för att kontrollera att villkoren har uppfyllts och att nödvändiga korrigerande åtgärder har genomförts.
 • En förklaring om att certifikatet är ogiltigt under den tid det är avstängt och att det är förbjudet att använda all reklam som innehåller en hänvisning till certifikatet under den tid det är avstängt.
 • Ett uttalande om att både kunden och DNV ska informera alla frågeställare om att certifikatet är upphävt.

Ett certifikat får inte tillfälligt upphävas i mer än sex månader.

Uppföljning

DNV kommer att kontrollera att villkoren är uppfyllda och att begärda korrigerande åtgärder har genomförts.

Beroende på denna verifiering kommer DNV att antingen:

 • Meddela ett positivt resultat, upphäva den tillfälliga avstängningen och meddela att certifikatet är giltigt.
 • Ange ett negativt resultat på grund av att man inte lyckats lösa de problem som ledde till avstängning. Denna situation leder normalt till att intyget dras tillbaka permanent. (Se nedan)
 • I båda fallen får kunden ett brev som bekräftar resultatet.

Återkallelse

Återkallelse av certifikatet ska inledas om:

Beslutet att återkalla ett certifikat ska formellt meddelas kunden, inklusive kraven på att:

 • Avsluta användningen av certifieringsmärket och alla hänvisningar till certifieringen.
 • Återlämna intyg och kopior till DNV.
 • Kunden har rätt att överklaga. Överklagandet kan göras genom klagomålsförfarandet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss