Vad är ackrediterad certifiering?

Med ett certifierat ledningssystem kan du stödja din resa mot förbättrad affärsverksamhet och motståndskraft. Det används ofta som ett kontraktsvillkor. Men vad är ackrediterad certifiering och hur fungerar certifieringsprocessen?

Certification by DNV GL

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss

Vad är ackreditering?

Ackreditering är en kontroll av certifieringsorganets/registratörens kompetens. För att uppfylla ackrediteringskriterierna bedömer en ackrediterande myndighet certifieringsorganet/registratorn för att kontrollera att certifieringsorganet/registratorn uppfyller de befintliga kraven. Detta är myndigheternas sätt att granska revisorerna, inklusive certifieringsorgan som DNV.

Vad är en certifiering som är ackrediterad av tredje part?

Ackrediterad certifiering av ledningssystem används för att visa att en standard följs på ett tillförlitligt sätt. Genom att använda ett ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan/registreringsorgan visar man att revisionsföretaget uppfyller den kvalitetsstandard som fastställts av ackrediteringsmyndigheten.

Metodik för Risk Based Certification™

Riskbaserad certifiering är vår exklusiva metod för certifiering av alla ledningssystem. Det är viktigt att veta var man ska fokusera förbättringsarbetet för att kunna ta kontroll över riskelement som kan hota företagets framgång. Innan revisionen börjar ger du input om vilka operativa processer som är mest avgörande för din verksamhets framgång. Vi utvärderar hur väl ditt ledningssystem stöder dina fokusområden.

Vår riskbaserade certifieringsmetod skräddarsyr processen för att utvärdera dina utvalda affärsrisker utöver efterlevnaden av standardens krav.

Resultatet är fortfarande ett certifikat - om ledningssystemet anses överensstämma - men med en ny dimension i din förbättringsresa.

Hur blir jag certifierad av DNV?

Ett framgångsrikt ledningssystem är ett system som ständigt förbättras. Både ledningssystemet och certifikatet måste underhållas. Därför består en ackrediterad certifiering av en trestegscykel:

  • Första certifiering
  • Årligt underhåll av certifikatet.
  • Omcertifiering vart tredje år.

Första certifiering

1. Dialog om inmatning

För att skräddarsy revisionen måste vi veta vad som är viktigt för din organisation. Vi måste få en tydlig förståelse för er affärsstrategi och de förhållanden som påverkar er förmåga att nå denna strategi. Därefter identifieras 1-3 fokusområden som revisionen ska inriktas på. Fokusområdena ska vara kopplade till ledningssystemet och återspegla de risker eller möjligheter som är viktigast för er. Att komma överens om fokusområden är ett samarbete, och våra revisorer kan vid behov hjälpa till att föreslå fokusområden. Den högsta ledningen bör involveras i detta skede.

2. Granskning av dokumentation

Vår huvudrevisor utvärderar dokumentationen för ditt ledningssystem. Rapporten om dokumentationsgranskning sammanfattar alla resultat från denna process.

Rapporten visar om din organisation är redo att gåvidare med certifieringsrevisionen. Dokumentationsgranskningen kan utföras före eller som en del av det första besöket.

3. Första besöket

Före själva certifieringsrevisionen gör vi normalt ett inledande besök i din organisation. Det inledande besöket kan kombineras med dokumentationsgranskningen. Syftet med det inledande besöket är tvåfaldigt:

  • För att kontrollera att du är redo för certifieringsrevisionen, dvs. för att gå igenom din handbok, kontrollera rutiner, se dina anläggningar och kortfattat kontrollera genomförandet av ditt ledningssystem.
  • Att gå igenom input om fokusområden och komma överens om ett till tre särskilda fokusområden som revisionen kommer att fokusera på.

På grundval av detta avtalas omfattningen och revisionsplanen.

4. Certifieringsrevision

Certifieringsrevisionen består av informella intervjuer, undersökningar, observationer av systemet i drift och granskning av relevant dokumentation. Under denna process bedömer vi ditt ledningssystems grad av överensstämmelse med kraven i den valda standarden och prestanda inom identifierade fokusområden. När vi finner att systemet uppfyller kraven utfärdar vi certifikatet. Resultat, inklusive avvikelser, och slutsatser presenteras i slutet av revisionen vid ett avslutande möte och ingår i revisionsrapporten. Efter revisionen måste du ta itu med och svara på avvikelser inom en överenskommen tidsfrist.

5. Beslut om certifiering och utfärdande av certifikat

Vår huvudrevisor kommer att kontrollera att ni har åtgärdat avvikelserna på rätt sätt. Om resultatet är positivt kommer han/hon att rekommendera certifiering. Certifieringsbeslutet fattas efter en oberoende intern granskning av DNV. Efter ett positivt beslut får du certifikatet kort därefter.

Årligt underhåll av certifikatet

I det här skedet har du slutfört den första certifieringen och kan gå vidare till att upprätthålla din certifiering.

Certifieringens omfattning kan behöva ändras under den treåriga certifieringscykeln. Om omfattningen utökas kommer processen att börja om från avsnitt 2 med en dokumentationsgranskning (om det behövs) och följa den normala processen från avsnitt 4 med en certifieringsrevision (för att utvidga omfattningen).

Regelbundna revisioner

Varje utfärdat certifikat har en treårig giltighetstid. Efter certifieringen skapar vi ett schema för regelbundna revisioner för regelbundna revisioner under den treåriga perioden. Dessa revisioner bekräftar att ditt företag fortlöpande uppfyller de särskilda kraven i standard samtidigt som man omvärderar resultaten inom fokusområden. Minst en periodisk revision per år krävs.

Revision av omcertifiering

När de tre åren har gått ut förlängs din certifiering genom en ny certifieringsrevision.

Tillfälligt upphävande eller återkallande av intyg

Vad händer om en organisation misslyckas med att upprätthålla sitt ledningssystem och sin certifiering?

DNV har ett öppet förfarande för upphävande eller återkallande av certifikat. Detta är tillämpligt i situationer där en organisation ihållande och allvarligt misslyckas med att upprätthålla efterlevnaden av standarden för ledningssystemet eller på grund av andra situationer, enligt definitionen i förfarandet för upphävande och återkallande av certifikat.

Vem fattar beslutet om certifiering?

Certifieringens omfattning fastställs i ett tidigt skede av certifieringsprocessen. Certifieringens omfattning kan dock behöva utökas eller minskas på grund av faktorer som förvärv, nedskärningar, nya avdelningar osv.

Beslutet att bevilja första certifiering, förnya certifiering eller att utöka eller minska certifieringens omfattning fattas av kompetent och auktoriserad personal inom DNV som skiljer sig från dem som utför revisionen. Beslutet fattas på grundval av en granskning av certifieringsprocessen och tillhörande dokumentation.

Liknande prövning gäller även vid upphävande eller återställande av certifiering eller återkallande av certifiering.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss