DNVGL.se

Indragning av certifikat

Vad händer om ett företag/organisation misslyckas att upprätthålla sitt ledningssystem och certifiering?

Certification by DNV GL

Ett certifikat kan dras in temporärt under en begränsad tid (max 6 månader) eller permanent.

DNV kan initiera en temporär indragning av ett certifikat i följande situationer:

 • När ett certifierat ledningssystem inte längre uppfyller certifieringskraven, t ex:

  • vid underlåtenhet att hantera och besvara identifierade avvikelser
  • när ledningssystemet inte längre reflekterar organisationen och dess processer, t ex som ett resultat av större organisationsförändringar, uppköp etc. 
 • Om DNV inte får tillträde till att genomföra revisioner i enlighet med avtal.

 • Vid Väsentligt kontraktsbrott, t ex:

  • när avgifter inte betalas
  • vid inkorrekt användning av certifieringsmärken eller felaktig referens till certifiering.
 • Om kunden frivilligt begär en temporär indragning 

 • Myndighetsutlåtanden som kan påverka certifieringen, t ex:

  • bevis på lagbrott som är relevant för det certifierade ledningssystemet
  • bevis på att ledningssystemet inte är effektivt t ex i samband med allvarliga olyckor.

En temporär indragning av ett certifikat initieras normalt som ett första steg, följt av ett permanent tillbakadragande av certifikatet, om frågan inte kan lösas inom relevant tid. Beroende på hur allvarlig situationen är kan DNV besluta att omedelbart dra in certifikatet permanent. 

Ledning och behörig personal inom DNV fattar beslut om indragning i ovannämnda situationer. 

Detta beslut kommuniceras skriftligt till kunden, inklusive anledning till indragningen och förväntade åtgärder från kunden.

När kunden har hanterat den situation som ledde till den temporära indragningen, granskar DNV kundens åtgärder. Beroende på denna granskning kommer DNV att fatta något av följande beslut som kommuniceras skriftligt till kunden: 

 • Konstatera ett positivt resultat och återupprätta certifikatet.
 • Konstatera ett negativt utfall, vilket normalt leder till en permanent indragning av certifikatet.

I samband med beslut om temporär eller permanent indragning av certifikat informeras kunden också om rätten att överklaga beslutet.

Där en brist i ledningssystemet är relaterad till en viss del av organisationen, specifika produkter etc., kan DNV också överväga en minskning av certifikatets omfattning, som ett alternativ till temporär indragning. DNV kan också välja att inledningsvis endast ge kunden en varning om att temporär indragning övervägs. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss