Övergången till ISO 22000:2018

Livsmedelssäkerhet

2018 versionen av ISO 22000 är nu publicerad. I samband med den nya utgåvan kommer ISO 22000:2005 att sluta gälla. Företag certifierade enligt ISO 22000:2005 standarden måste flytta över sitt certifikat till ISO 22000:2018 under övergångsperioden som slutar den 29 juni 2021 enligt IAFs resolution 2018-15.

Syftet med ISO 22000 är att harmonisera kraven för livsmedelssäkerhetshantering på global nivå. Standarden bidrar till att säkerställa livsmedelssäkerheten i hela livsmedelskedjan från gård till bord. Standarden anger inte specifika kriterier för Food Safety Performance, och det är inte heller föreskrivande om utformningen av ett ledningssystem.

Väsentliga förändringar i ISO 22000:2018  

ISO 22000:2018 tillämpar ISO High Level Structure (HLS), som är gemensam för alla ISO standarder. Eftersom den följer samma struktur som till exempel ISO 9001 och ISO 14001, blir det lättare att integrera med andra ledningssystem.

De som är bekanta med ISO 22000:2005 kommer att se att de flesta av kraven i ISO 22000: 2005 fortsätter i ISO 22000: 2018. Det finns dock några nya och reviderade krav. Några av förändringarna induceras av HLS, men dessutom finns det några som är specifika för livsmedelssäkerhetshantering. 

Kom igång med övergångsprocessen

Vi rekommenderar att du förbereder dig för övergången så tidigt som möjligt och planera ordentligt för att integrera nödvändiga förändringar i ditt ledningssystem. 

  • Bekanta dig med innehållet och kraven i ISO 22000: 2018. Standarden är tillgänglig för köp från ISO och eventuellt från din nationella standardleverantör. Om du är en aktuell användare av ISO 22000: 2005 bör du fokusera på förändringar i kraven. 
  • Se till att relevant personal i din organisation är utbildad och förstår kraven och förändringarna.
  • Identifiera luckor som behöver adresseras för att uppfylla de nya kraven och upprätta en genomförandeplan. Genomför åtgärder och uppdatera ditt ledningssystem för att uppfylla de nya kraven.
  • Utvärdera effektiviteten av genomförandet genom interna revisioner och definiera ytterligare åtgärder vid behov.