Skip to content

ISO 45001 - Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Visa ditt engagemang för att skapa bättre och säkrare arbetsförhållanden.

Människor dör fortfarande varje dag i arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar. Dessutom har vikten av att ta itu med arbetstagarnas psykosociala välbefinnande ökat på företagens dagordningar under pandemin. Att trygga arbetstagarnas säkerhet och minska riskerna på arbetsplatsen blir allt viktigare för att säkerställa ett sunt företag.

ISO 45001 är en internationell standard för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, som innehåller krav för att bygga upp ett bra ledningssystem. När det kombineras med ISO 45003-riktlinjen om psykosocial hälsa och säkerhet kan företag minska riskerna på arbetsplatsen och skapa säkrare och hälsosammare arbetsförhållanden med hänsyn till alla aspekter. Dessutom hjälper ISO 45001 företagen att säkerställa efterlevnad och uppfylla rättsliga skyldigheter.

Vad är ISO 45001?

ISO 45001 kan tillämpas på alla typer av organisationer - stora som små - inom alla sektorer. Den bygger på OHSAS 18001 och andra erkända standarder och konventioner för arbetarskydd. Den ersatte OHSAS 18001 2018 som den viktigaste internationella standarden; övergångsdatumet är satt till september 2021.

ISO 45001 tillämpar ISO:s High Level Structure (HLS), som definierar strukturen för alla ISO-standarder, vilket underlättar integrationen med andra generiska standarder för ledningssystem. Detta gynnar företag som redan är certifierade enligt standarder som ISO 9001 och ISO 14001.

ISO 45001 bygger på de väletablerade ledningsprinciperna Plan-Do-Check-Act och kräver att en organisation:

  • identifiera faror och bedöma risker för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i samband med sin verksamhet och sina tjänster
  • fastställa de nödvändiga kontrollerna
  • fastställa tydliga mål för att förbättra sina arbetsmiljöprestanda.

Fördelar med certifiering

I många länder är ett ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ett lagstadgat krav och företagen måste rapportera om sina resultat. Certifiering enligt ISO 45001 av en oberoende part som DNV bevisar att du har ett system som uppfyller lagens krav och det leder till framsteg.

ISO 45001-certifiering gör det möjligt för din organisation att:

  • Upprätta och kontinuerligt förbättra ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågor för att eliminera eller minimera riskerna för personal och andra berörda parter som utsätts för risker i samband med din verksamhet eller dina tjänster.
  • Arbeta systematiskt för att förbättra din hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och förhindra att olyckor och incidenter inträffar (igen).
  • Säkerställa att den överensstämmer med den fastställda arbetsmiljöpolicyn och visa andra att den överensstämmer med den.
  • Kontinuerligt följa tillämpliga lagstadgade krav för arbetsmiljöarbete.

Komma igång

För att bli certifierad måste du först införa ett ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som överensstämmer med ISO 45001. Som ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan kan DNV stödja dig från den inledande utbildningen och gap-analysen till verktyg för självutvärdering och alla dina certifieringsbehov. DNV tillhandahåller IRCA-ackrediterade kurser för ISO 45001 och erbjuder specifik ISO 45003-utbildning.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.