DNVGL.se

Risk Based Certification

Risk Based Certification är DNV's unika angreppssätt till certifiering av ledningssystem

Genom att vi tar certifiering till nästa nivå kan ni visa att ni lever upp till vald standard, samtidigt som ni långsiktigt bygger upp en hållbar verksamhet.

Risk Based Certification

Företag och organisationer värderas inte längre utifrån vad som händer innanför deras väggar eller vad sista siffran visar. Era intressenter förväntar sig att ni hanterar hela spektrat av den påverkan er verksamhet medför – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Organisationer har alltid hanterat och minskat risker, men på en allt mer komplex marknad ökar kraven. En certifiering då vår metodik Risk Based CertificationTM används innebär att er förmåga att hantera nya förutsättningar i ert befintliga ledningssystem förbättras.

Ett väl fungerande ledningssystem enligt ISO 9001 är en utmärkt start på vägen mot en hållbar verksamhet. Det kan till exempel hjälpa er att hålla leveranstider, uppnå noll fel och minska svinn. Ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001 kan hjälpa er att garantera medarbetarnas säkerhet, minska sjukfrånvaro och minska olyckor.

Risk Based Certification kan hjälpa er att påbörja resan mot hållbarhet eftersom den underlättar för er att ta ett bredare perspektiv för att identifiera de kritiska risker som kan påverka era affärsmål. Baserat på detta kan vi fokusera revisionen på det som betyder mest för er och hur väl ert ledningssystem stödjer er i att hantera dessa risker.

Få ut mer av er certifiering

Risk Based Certification följer fortfarande den välkända cykeln PLAN – DO – CHECK – ACT . När ni ska bygga en hållbar verksamhet krävs dock att ni tar ett bredare perspektiv, både inom och utom er organisation. Först då kan ni förstå alla risker som kan påverka era affärsmål och därmed införliva dessa i revisionerna och få mer kunskap om hur väl ert ledningssystem fungerar.

Första steget är att FÖRSTÅ er organisation och dess omvärld. Det innebär att ni identifierar era långsiktiga affärsmål, relevanta intressenter – såväl interna som externa - som ställer krav på ert ledningssystem och de risker som kan hindra er från att nå era långsiktiga mål.

Bedöm även vilka risker som kan hindra er från att nå vart och ett av era mål samt hur ni kan använda ert ledningssystem för att hjälpa er att hantera dessa risker.

Med detta som grund, har ni och er revisor ett bättre utgångsläge att diskutera och PRIORITERA era mest relevanta risker och sätta fokus för revisionen. Fokusområden ska spegla era långsiktiga mål och det som är viktigast för er organisation och era affärsmål. DEFINIERA tillsammans med revisorn, 1-3 fokusområden för revisionen.

Under revisionen kommer vi GRANSKA hur väl ert ledningssystem stödjer era fokusområden.

Detta görs samtidigt som vi granskar att ni lever upp till kraven i er valda standard, såsom ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 osv.

Fokusområdena sätter en struktur för revisionen, och ger oss möjlighet att granska det som är viktigast för er, samtidigt som vi granskar att ert ledningssystem klarar kraven i den standard ni har valt. Detta görs utan tillägg av extra tid eller kostnad.

Efter revisionen är det dags att RAPPORTERA. Vår revisionsrapport ger er direkt feedback. Den innehåller en sammanställning av avvikelserna, status för fokusområdena och ’the Management Summary’ som ger en snabb överblick över vad som är viktigast för er ledning.

Det ni lär er från revisionen kan hjälpa er att FÖRBÄTTRA ert ledningssystem. Det hjälper er att identifiera förebyggande åtgärder för alltmer skiftande utmaningar  – från vardagens utmaningar till mer långsiktiga mål, som därmed lägger grunden till en hållbar verksamhet och förbättrar er förmåga att möta intressenternas krav.

Vad får ni?

Risk Based Certification har utvecklats för att ni ska få ut mer från varje revision och hjälpa er att bygga en hållbar verksamhet.

  • Ett bredare perspektiv i bedömningen av era viktigaste risker. Det gör det möjligt för er att använda ledningssystemet för att minska och hantera riskerna.
  • Revisorer med hög kompetens och erfarenhet som fokuserar revisionen på de områden som är viktigast för er, samtidigt som han/hon granskar att ni lever upp till den/de standarder ni har valt.
  • Ett certifikat, förstås.
  • En revisionsrapport som ger insikt i hur väl ert ledningssystem stödjer era fokusområden.
  • Kunskaper som kan hjälpa er att förbättra ert ledningssystems förmåga att stödja era långsiktiga affärsmål och därmed er hållbara utveckling.
  • Ett försprång i att använda koncepten i ISOs High Level Structure (riktlinjer för ledningssystem) som till exempel utgör grunden för nya ISO 9001 och ISO 14001.

Har du frågor?

Kontakta oss