De största förändringarna i ISO 22000:2018 jämfört med ISO 22000:2005

ISO 22000:2018 är en internationell standard och tillämpar High Level Structure (HLS). Därmed följer den samma ramverk som många andra ISO-standarder för ledningssystem, som t ex ISO 9001 och ISO 14001, vilket underlätta integrationen med dessa.

Användare som är bekanta med ISO 22000:2005 kommer att se att de flesta av kraven i ISO 22000: 2005 finns kvar i ISO 22000:2018. Det finns dock ett antal förändringar jämfört med ISO 22000:2005 som kräver förberedelse inför övergången för att uppfylla kraven i ISO 22000:2018.

De största förändringarna i ISO 22000:2018

Det här är några av de viktigaste förändringarna att ta hänsyn till: 

1) Förändringar på grund av införandet av High Level Structure

 • Organisationens förutsättningar och intressenter: Kapitel 4.1 som tar upp externa och interna frågor, inför nya krav för att identifiera och ta hänsyn till organisationens förutsättningar. Kapitel 4.2, intressenters behov och förväntningar, ställer krav på att fastställa vilka intressenter som är relevanta och vilka krav som är relevanta för dessa intressenter för att säkerställa organisationens förmåga att uppfylla kraven.
 • Utökad betydelse av ledarskap och ledningens engagemang: Kapitel 5.1 omfattar nya krav på att aktivt engagera och ta ansvar för effektiviteten i ledningssystemet.
 • Riskhantering: Kapitel 6.1 kräver nu att företagen ska bestämma, överväga och vid behov vidta åtgärder för att hantera eventuella risker som kan påverka (antingen positivt eller negativt) ledningssystemets förmåga att leverera avsedda resultat.
 • Större fokus på mål för att driva på förbättringar: Dessa förändringar finns i kapitel 6.2 och prestationsutvärdering kapitel 9.1.
 • Utökade krav relaterade till kommunikation: Kapitel 7.4 är nu mer detaljerad angående hur kommunikation ska bedrivas. Det inkluderar också vad som ska kommuniceras samt när och hur kommunikationen ska ske.
 • Mindre strikta krav på en livsmedelssäkerhetsmanual: Förändringen införs i kapitel 7.5. Det är fortfarande nödvändigt att ha dokumenterad information. Dokumenterad information ska styras för att bl. a. säkerställa att den är tillräckligt skyddad (se 7.5.3). Det uttryckliga kravet på ett dokumenterat förfarande har tagits bort.

2) Andra ändringar som är specifika för ISO 22000 och livsmedelsstandarden

 • PDCA cykeln: standarden förtydligar Plan-Do-Check-Act cykeln genom att kombinera två separata cykler i standarden. Den första beskriver ledningssystemet och den andra förtydligar principerna för HACCP. 
 • Scopet omfattar nu uttryckligen djurmat: mat för djur som inte producerar livsmedel såsom sällskapsdjur.
 • Några viktiga förändringar i definitionerna: "Skada" ersätts med "negativ hälsoeffekt" för att säkerställa överensstämmelse med definitionen av risk för livsmedelssäkerhet. Användningen av "säkerhet" belyser förhållandet mellan konsumenten och livsmedelsprodukten, baserat på försäkran om livsmedelssäkerhet.
 • Kommunikation av livsmedelssäkerhetspolicyn – Kapitel 5.2.2: Det krävs uttryckligen att ledningssystemet ska underlätta förståelsen för livsmedelssäkerhetspolicyn av anställda.
 • Mål med ledningssystem för livsmedelssäkerhet: Upprättande av mål för ledningssystemet för livsmedelssäkerhet beskrivs vidare i kapitel 6.2.1 och omfattar områden som t. ex. "beakta kundkrav" och "övervakas och verifieras". 
 • Kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter eller tjänster – Kapitel 7.1.6:  Denna klausul introducerar krav på styrning av leverantörerna av produkter, processer och tjänster (inklusive outsourcade processer).  Kapitlet tar också upp vikten av att säkerställa lämplig kommunikation av relevanta krav, för att uppfylla kraven för ledningssystemet för livsmedelssäkerhet.
Dessutom finns det flera viktiga förändringar i ISO 22000:2018 jämfört med ISO 22000:2005 som är relaterat till HACCP-systematiken.
 

Redo för certifiering?

Klicka här för en offertförfrågan

 

Utbildning

Genom våra kurser kommer du att vara bättre rustad att implementera och certifiera ditt ledningssystem