SA8000 - Förvaltning av socialt ansvarstagande

Visa att du har infört interna processer för att skydda de anställdas mänskliga rättigheter.

SA8000-standarden och certifieringsprogrammet ger alla organisationer och branscher en ram för att bedriva affärsverksamhet på ett rättvist och anständigt sätt. SA8000 är en internationellt erkänd standard som ger ett strukturerat tillvägagångssätt för att skapa eller förbättra arbetstagarnas rättigheter, villkoren på arbetsplatsen och en effektiv förvaltningssystem.

SA8001 skapades av SAI (Social Accountability Standard) 1997 och bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s konventioner, internationella normer för mänskliga rättigheter och nationell arbetslagstiftning. Kärnan är övertygelsen att alla arbetsplatser bör stödja grundläggande mänskliga rättigheter och att ledningen är beredd att ta ansvar för detta.

Vad är SA8000?

Standarden innehåller transparenta, mätbara och verifierbara krav för att genomföra och certifiera företagets prestationer inom nio viktiga områden:

 • Barnarbete: Förbjuder barnarbete (under 15 år i de flesta fall). Certifierade företag måste också avsätta medel för utbildning av barn som kan förlora sitt arbete till följd av denna standard.
 • Tvångsarbete eller obligatoriskt arbete: Arbetstagare kan inte tvingas lämna ifrån sig sina identitetshandlingar eller betala "depositioner" som ett villkor för anställning.
 • Hälsa och säkerhet: Företagen måste uppfylla grundläggande standarder för en säker och hälsosam arbetsmiljö, inklusive drickbart vatten, toaletter, tillämplig säkerhetsutrustning och nödvändig utbildning.
 • Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar: Skyddar arbetstagarnas rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar och att förhandla kollektivt utan rädsla för repressalier.
 • Diskriminering: Ingen diskriminering på grund av ras, kast, nationellt ursprung, religion, funktionshinder, kön, sexuell läggning, medlemskap i fackförening eller politisk tillhörighet.
 • Disciplinära metoder: Förbjuder kroppslig bestraffning, psykiskt eller fysiskt tvång och verbala övergrepp mot arbetstagare.
 • Arbetstider: Arbetstid: Maximalt 48 timmars arbetsvecka, med minst en ledig dag per vecka och ett tak på 12 timmars övertid per vecka som ersätts med en premie.
 • Ersättning: Lönerna måste uppfylla alla rättsliga miniminormer och ge en inkomst som räcker till för att täcka grundläggande behov, med åtminstone en viss fritidsinkomst.
 • Förvaltningssystem: Definierar förfaranden för effektiv ledning, genomförande och granskning av SA8000-överensstämmelse, från att utse ansvarig personal till att föra register, ta itu med problem och vidta korrigerande åtgärder.

Fördelar med att bli certifierad

Certifiering enligt SA8000 bidrar till:

 • Främja en kultur av ständiga förbättringar
 • Bättre arbetsförhållanden och bättre välbefinnande för arbetstagarna
 • Förbättrad produktivitet, relationer med intressenter, marknadstillträde med mera
 • Hantera och förbättra prestationen inom ditt företag eller längs din leveranskedja
 • Demonstrera god praxis 

Komma igång

För att bli certifierad måste du först införa ett ledningssystem och metoder som uppfyller kraven. Social Accountability Accreditation Services (SAAS) har ackrediterat några certifieringsorgan/registrerare, däribland DNV, för att granska och utfärda ackrediterade SA8000-certifikat. DNV kan hjälpa dig genom hela resan, från relevant utbildning till certifiering.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  SA8000

SA8000

Ladda ner vår broschyr (engelska).

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

 

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

 

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.