Affärer och mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är universella rättigheter och friheter som alla individer har rätt till.

Mänskliga rättigheter är universella rättigheter och friheter som alla individer har rätt till. Vi har alla ansvar för att skydda dessa rättigheter.

Företag står inför allt mer komplexa risker förknippade med mänskliga rättigheter. Behovet att identifiera och hantera riskerna är avgörande för att kunna upprätthålla ett gott rykte, säkra en hållbar tillväxt och därmed fortsätta vara verksam.

Företag förväntas i all större utsträckning visa hur de arbetar för att följa regler för mänskliga rättigheter genom hela värdekedjan. Kodorden är transparens och kontroll.

När lagar och krav gällande styrning och informationsplikt fortsätter att öka, står företag inför betydande utmaningar i hanteringen av mänskliga rättigheter i alla led - internt och externt, operativt, i olika marknader, kulturer och språkområden.

Så här arbetar DNV

DNV jobbar med globala multinationella så väl som små lokala organisationer för att hjälpa dem i arbetet med mänskliga rättigheter, implementera och effektivt omsätta FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (Guiding Principles on Business and Human Rights). Vi kan:

  • Utvärdera er riskexponering gällande mänskliga rättigheter, både i den egna verksamheten och genom leverantörsledet. Detta kan inkludera en analys av påverkan på mänskliga rättigheter som företagets produkter och tjänster kan ha, samt ge stöd i hanteringen av risker för brott mot mänskliga rättigheter
  • Bistå i arbetet med att integrera mänskliga rättigheter i företagets policy och etablera ett tydligt åtagande
  • Bedöma mognaden i era system för att effektivt värna om mänskliga rättigheter, inklusive organisatorisk kapacitet och beredskap
  • Ta fram mekanismer för översyn och implementering i linje med internationella standarder och riktlinjer för best practice, såsom Voluntary Principles on Security and Human Rights, IFC Performance Standards och Dow Jones Sustainability Index.
  • Leverera anpassade utbildningar som skapar förståelse och kapacitet i hela organisationen för att effektivt hantera mänskliga rättigheter i verksamheten.
  • Utveckla effektiva KPI:er för mänskliga rättigheter i verksamheten
  • Rådge och samordna kontakter och utbyte med olika intressentgrupper, såsom intresseorganisationer (NGO´s), myndigheter och leverantörer genom skräddarsydda aktivitetsprogram och riktad uppsökande verksamhet
  • Kommunikation och rapportering kring företagets arbete med mänskliga rättigheter
  • Ta fram effektiva mekanismer för missnöjesrapportering och relaterade åtgärder

DNV kombinerar en praktisk tillnärmning med ledande teknisk och operativ expertis, kompetens inom riskhantering och djupa branschkunskap. Vi förstår att olika bolag förhåller sig på olika sätt vad gäller mänskliga rättigheter. Man har kommit olika långt och har olika behov.

Våra tjänster anpassas därför efter verksamhetens behov. Som kund hos DNV kan ni välja vilka områden som ni vill fokusera på först. Dock bör man vara medvetna om vilket övergripande behov som finns och vilka förväntningar som ställs på företaget enligt gängse standarder, lagar och ramverk.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.