Skip to content

Hur kan ledningssystem hjälpa företag att leverera på hållbarhetsområdet?

Ett ledningssystem är ett verktyg som alla organisationer kan använda i sitt arbete för att uppfylla ambitionerna inom ESG och SDG. Det är kanske inte det första man tänker på när man fastställer strategier och initiativ för ESG eller SDG. Värdet av ett sådant strukturerat tillvägagångssätt erkändes dock av en majoritet i DNV:s nyligen genomförda ViewPoint-undersökning Är företagen engagerade i hållbarhetsfrågor?? Över 80 % instämmer helt eller delvis i att ett ledningssystem ger effektivt stöd för ett företag att leverera på sina ESG- eller SDG-åtaganden.

Men vad är det som gör ett ledningssystem till en så värdefull tillgång? Många företag implementerar ett certifierat ledningssystem för att uppfylla ett "ticket-to-trade"-krav eller förbättra ett specifikt område som är avgörande för deras affärsmål och strategi. Det fina med detta är att samma process också kan användas för att stödja ESG- och SDG-ambitioner på ett strukturerat sätt. För att få dubbla fördelar måste företagen dock först genomföra en väsentlighetsbedömning och analys som ligger till grund för deras övergripande ESG- och/eller SDG-ambitioner. Därefter kan mål som är isolerade till en specifik dimension eller fråga hanteras och förbättras med stöd av det relaterade ledningssystemet.

Exempelvis tillhandahåller miljöstandarden ISO 14001 väletablerade metoder och riktlinjer och bidrar därmed tydligt till den miljömässiga pelaren hållbarhet. När miljöledningssystemet implementeras kan det hjälpa en organisation att uppfylla specifika åtaganden för att skydda miljön och bevara naturresurser. Ledningssystemet möjliggör ett strukturerat tillvägagångssätt för att förbättra prestanda i enlighet med kraven i ISO 14001. Detta hjälper till att identifiera och hantera risker, fastställa baslinjer och förbättringsmål, övervaka och hantera prestanda och i slutändan leverera på efterlevnadsskyldigheter, kundåtaganden och företagsmål. Certifiering av en oberoende tredje part bevisar företagets prestanda för interna och externa intressenter, vilket utöver att vara en biljett till handeln också kan stödja ESG eller andra hållbarhetsrelaterade insatser.

Att förlita sig på ett ledningssystem är också fördelaktigt med tanke på bredden och komplexiteten i de frågor som ett företag måste hantera idag. Utöver de viktigaste ISO-standarderna för kvalitets-, miljö- och säkerhetsledning finns det specifika standarder för anti-korruption, mångfald, rättvisa och inkludering, informationssäkerhet, kontinuitet i verksamheten samt standarder som är specifika för en viss bransch. På så sätt kan organisationer välja lämplig standard baserat på sina identifierade ESG-ambitioner. De kan också integrera olika ledningssystem för en helhetssyn eftersom de flesta standarder bygger på en liknande struktur och alla andra ISO-standarder följer PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).

ISO 14001 är bara en av de standarder som företag kan använda sig av för att uppfylla sina ESG-åtaganden. Tabellen visar en översikt över vissa ledningssystemstandarder och inom vilken ESG-dimension de främst bidrar.


Vilken ESG-dimension kan standarder stödja?


Hur fungerar PDCA-cykeln? Det korta svaret är att det ger en cyklisk struktur för att förstå vilka frågor som ska hanteras, genomföra åtgärder för att hantera dessa, kontrollera hur dessa har fungerat och korrigera baserat på denna insikt för att ständigt förbättras. Glöm inte att den främsta anledningen till att implementera ett ledningssystem som uppfyller kraven ofta är behovet av certifiering av en tredje part som DNV. Men låt oss, med utgångspunkt i PDCA-cykeln, titta på hur företag kan använda samma tillvägagångssätt för att hjälpa dem att leverera på ESG- och SDG-åtaganden. Vi fortsätter med vårt ISO 14001-exempel.

Plan

Detta är ett viktigt steg för att ett företag ska förstå vilka miljörisker och möjligheter som behöver hanteras. Det utgör också grunden för att fastställa de övergripande miljöambitionerna, inklusive de som är relaterade till företagets ESG-ambitioner och/eller SDG-ambitioner.


Hur kan ledningssystem stödja hållbarhetsambitioner?


En av de viktigaste processerna som krävs enligt ISO 14001 är att identifiera miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och fastställa vilka aspekter som anses vara betydande, baserat på kriterier som fastställts av organisationen. Detta förväntas omfatta alla relevanta aktiviteter i företaget, inklusive aspekter relaterade till dess produkter och tjänster, och inkluderar vanligtvis:

  1. utsläpp till luft
  2. utsläpp till vatten
  3. utsläpp till land
  4. Användning av råvaror och naturresurser.
  5. Användning av energi
  6. Energi som avges (t.ex. värme, strålning, vibrationer (buller), ljus).
  7. Generering av avfall och/eller biprodukter.
  8. användning av utrymme

Förutom betydande miljöaspekter kan risker och möjligheter också uppstå till följd av förändringar i interna och externa frågor som påverkar företaget, samt krav från berörda parter, inklusive sådana som är obligatoriska genom lagstiftning (tillstånd, förordningar etc.).

Denna information är därför en bra utgångspunkt för ett företag för att identifiera viktiga miljöfrågor relaterade till dess ESG och/eller SDG genom att använda informationen för att omvärdera deras relevans med hjälp av en ESG och/eller SDG lins för att fastställa relaterade ambitioner.

Som en del av planeringsprocessen bör ledningen fastställa sin miljöpolicy, sina mål och KPI:er (Key Performance Indicators). Dessa bör vara relaterade till identifierade risker och möjligheter, inklusive fastställda åtaganden för ESG och/eller SDG. Att vara specifik ger vägledning och riktning för människor inom organisationen att anpassa sitt fokus och fastställa strategier för att uppnå de ovan nämnda målen. Exempel på nyckeltal inom miljöledning kan vara att minska det totala miljöavtrycket, förbättra prestanda i fråga om utsläpp av växthusgaser, avfall, vattenutsläpp, användning av naturresurser etc.

Slutligen, med allt detta på plats, kan organisationen identifiera vilka resurser som krävs för att genomföra de identifierade strategierna och åtgärderna på ett effektivt sätt. Detta inkluderar kartläggning av eventuella utbildnings- och kompetenskrav.

Do

Detta är den fas där organisationen genomför planerade åtgärder för att hantera sina identifierade miljörisker och möjligheter. Dessa åtgärder bör omfatta åtgärder för att styra verksamheten på ett sätt som uppfyller organisationens övergripande ESG- och/eller SDG-ambitioner och mål. Krav på verksamhetsstyrning ingår i alla ISO-standarder. När det gäller miljöledning kan operativa kontroller implementeras för att hjälpa företaget att minska avfall och utsläpp av växthusgaser, förbättra inköp av hållbara material etc. När företag integrerar kontroller som stöder ESG- och/eller SDG-mål i relevanta operativa miljöprocesser, gör de också dessa dimensioner till en del av organisationens arbetskultur.

Check

Det är mycket viktigt att organisationer övervakar och mäter sina övergripande miljöprestanda och resultat. De måste verifiera i vilken utsträckning planerade mål och nyckeltal uppfylls. Verifieringsmetoderna kan omfatta resultatutvärderingar, revisioner, inspektioner och ledningens genomgångar. Naturligtvis är denna fas viktig för organisationer som vill ha en oberoende certifiering. Men det är också ett steg som organisationer kan använda för att fastställa nödvändiga baslinjer, mäta framsteg och verifiera hur deras miljöledningsprestanda bidrar till relaterade ESG- och/eller SDG-ambitioner.

Act

För att slutföra PDCA-cykeln måste organisationen vidta nödvändiga korrigerande åtgärder och ta itu med områden där det finns problem, vilket på certifieringsspråk kallas avvikelser från kraven i ISO 14001. Korrigerande åtgärder är utformade för att förhindra upprepningar och förbättra prestandan. Om organisationen är certifierad är det obligatoriskt att åtgärda eller stänga avvikelser för att uppfylla kraven för att ett certifikat ska utfärdas.

Resultaten från kontrollfasen ger input till identifiering av möjligheter till ständiga förbättringar. Resultaten från agera-fasen återkopplas till planeringsfasen, vilket slutför cykeln och bidrar till att ytterligare förbättra och leverera på företagets miljörelaterade ESG- och/eller SDG-åtaganden.

Gå tillbaka till ViewPoint Hållbarhet huvudsida

Klicka här
 

Certifiering av ledningssystem

Upptäck vår certifiering av ledningssystemet

 

Online self-assessment suite

Är du redo?