ViewPoint Hållbarhet

Är företagen engagerade i hållbarhetsfrågor?

Hållbarhet verkar ha blivit ett måste snarare än en önskan för många företag. Undersökningen visar att över hälften (56%) av de tillfrågade säger att hållbarhet har en "mycket hög" eller "hög" prioritet i deras företags affärsstrategi. Så många som 69,9% har redan eller planerar att engagera sig i ett eller flera av FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Stora företag (>500 anställda) är tidigt ute, men små företag (<100) håller på att komma ikapp i takt med att hållbarhetskraven får allt större genomslag och i synnerhet leverantörerna pressas att agera.

Lyckligtvis för de som kom igång sent är det inte när ni inledde ert första hållbarhetsarbete som avgör vilket värde som genereras. Istället visar undersökningen att positiva resultat beror mycket mer på hur du närmar dig hållbarhet, dvs. den prioritet som ges i affärsstrategin, det strukturerade tillvägagångssätt som tillämpas och den bredare syn som tas över ESG-dimensionerna och ämnena.

Företag utsätts inte bara för påtryckningar från intressenter att arbeta med hållbarhet. De uppmanas allt oftare att gå vidare. Fram till nu har det funnits ett övervägande fokus på den miljömässiga dimensionen. Att bli grön och minska utsläppen har länge varit i fokus för många och detta har förmodligen förstärkts av energikrisen. Men den nya riskverkligheten som kräver att företagen hanterar en rad olika risker - från informationssäkerhet, anti-korruption och mångfald, rättvisa och inkludering (DEI) för att nämna några - tvingar dem att bredda sig till den sociala och särskilt den styrningsmässiga dimensionen.

Detta kan tyckas vara en skrämmande uppgift för många. Men företag som redan förlitar sig på ett certifierat ledningssystem för att uppfylla affärsmål och leverera på sin strategi kan ha en fördel. Så många som 83,5 % anser att ett ledningssystem hjälper dem att leverera på ESG-åtaganden eller SDG-ambitioner. Ett ledningssystem som uppfyller exempelvis en ISO-standard kan också certifieras av en oberoende tredje part. Undersökningsresultaten visar tydligt behovet av att bygga förtroende, särskilt gentemot externa intressenter som också är de främsta drivkrafterna bakom företagens hållbarhetsinitiativ.

Metodik

Undersökningen genomfördes i maj 2023 med hjälp av CAWI-metoden (Computer Assisted Web Interviewing). Den omfattade 893 kunder inom Business Assurance på DNV i olika branscher i Europa, Nordamerika, Central- och Sydamerika samt Asien. Företag som inte genomför eller planerar att genomföra hållbarhetsåtgärder (7%) valdes bort från undersökningen.

Urvalet gör inte anspråk på att vara statistiskt representativt för företag i hela världen.