My Care™: Säkra tryggheten. Bedöm, hantera och minska infektionsrisken och skapa förtroende på marknaden

Riskhantering behöver omvärderas under den pågående COVID-19 pandemin. Men även på längre sikt kommer smittskyddet spela en viktig roll för organisationers motståndskraft. Att förstå hur man ska svara på de nya utmaningarna på marknaden är livsviktigt. Konsumenter och anställda måste kunna lita på att ni har vidtagit åtgärder som säkerställer deras trygghet. My Care är en bedömningstjänst utfört av ett oberoende ackrediterat certifieringsorgan som visar för era intressenter att hanteringen av infektionsrisken är en kärnkomponent i er verksamhets övergripande riskhanteringsstrategi.

Utöver den omedelbara hanteringen av ett oförutsett nödläge ställs företagen nu inför behovet av att snabbt utveckla processer för hanteringen av infektionsrisken. De måste därefter integreras i existerande processer eller ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet samtidigt som implementeringen inom hela organisationen måste säkerställas. Dessutom måste efterlevnaden av nationella och internationella krav, branschstandarder och ständiga anpassningar till en snabbt föränderlig COVID-19 situation garanteras.

My Care – skapa förtroende hos konsumenten

DNVs eget My Care ramverk har utvecklats för att hjälpa företag att bedöma, hantera och minska infektionsrisken i system, processer och den dagliga verksamheten. Oberoende om ni behöver mäta ert systems operativa beredskap eller om ni vill förstå dess mognadsgrad och identifiera områden för fortsatt förbättring – en bedömning med My Care ger den nödvändiga kunskapen om organisationen.

My Care bygger på ett helhetstänkande kring uppbyggande av motståndskraft i verksamheten. Den etablerar beredskap för att hantera infektionssjukdomar i nuläge men kan även driva på varaktig förändring i era policies och ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet för att skapa en långsiktig organisatorisk motståndskraft.

Verifieringen genom en oberoende tredje part ger insikt i om ni har etablerat de rätta åtgärderna för att skydda människor och bidrar till en tydlig och öppen kommunikation med era intressenter. Alla uppgifter om bedömningen sparas i vår blockchain för att ytterligare öka förtroende och integritet. My Cares förtroendemärkningen ger ett tydligt budskap till era kunder både i era digitala kanaler och i traditionell media. Kunderna får direkt tillgång till de validerade verifikationsuppgifterna och kan använda dem som beslutsunderlag.

Oberoende av hur långt ni har kommit på den här resan, är målet att intyga att implementerade processer och policies bidrar effektivt till att trygga människor. För att åstadkomma detta rekommenderas en strukturerad metod som inkluderar ständig förbättring och övervakning. Situationen runt hanteringen av infektionsrisken utvecklas snabbt och därför måste den motsvarande metoden för riskhanteringen vara dynamisk och inkludera följande steg:

 1. Bedöm er förmåga att hantera och minska infektionsrisken​;
 2. Anpassa era processer och/eller policies för arbetsmiljö till förhållanden efter COVID-19-pandemin;
 3. Försäkra er om kundernas fortsatta förtroende för en fortsättning eller återupptagande av affärsrelationen;
 4. Skapa tillit genom digital kommunikation ;
 5. Arbeta aktivt med anpassning och förbättring, omvärdering och reaktivering.

Fördelar för er verksamhet

 • Efterlevnad av legala och andra krav säkerställs;
 • Intressenter får ett tydligt bevis på er förmåga att hantera risker;
 • Utveckling och uppbyggnad av ett robust ledningssystem samt en varaktigt motståndskraftig och stabil verksamhet som kan agera snabbt i situationer som COVID-19;
 • Tydlig och öppen kommunikation till kunder, anställda och andra intressenter som visar att ni bedriver en trygg och säker verksamhet.

My Care lösningar från DNV

DNVs ramverk My Care tillhandahåller en metodik som hjälper företag och organisationer att bedöma, hantera och minska infektionsrisken i system, processer och den dagliga verksamheten. DNV kan dessutom hjälpa er med utbildning för att säkerställa en effektiv implementering av nya eller anpassade processer inom hela organisationen.

My Care omfattar tre tjänster, som är relevanta för alla typer av organisationer och branscher:

 • Bedömning av beredskap
  Vad bedöms? Verifiera att alla nödvändiga infektionsförebyggande åtgärder har antagits och implementerats.
  Vem bedöms? Alla företag, oberoende av bransch, som vill förstå hur bra de efterlever legala och andra krav och som vill kommunicera sitt engagemang till externa och interna intressenter.
  Resultat: Bedömningsrapport som beskriver prestanda och nödvändiga förbättringar. Redovisning av beredskapsstatus för intern och extern användning.
  (Den digitala förtroendemärkningen “My Care – Infection Prevention Ready” för extern kommunikation.).
 • Bedömning av mognad
  Vad bedöms? Mätning av mognadsgraden av era processer och ledningssystemen med avseende på integrationen av infektionsförebyggande och mildrande åtgärder och förmågan att hantera dem.
  Vem bedöms? Organisationer som aktivt vill hantera och utveckla sin mognad och förmåga beträffande infektionsrisken inom sina ledningssystem för arbetsmiljö.
  Resultat: Mognadsprofil för intern användning och redovisning av mognadsgraden för extern användning.
  (Den digitala förtroendemärkningen “My Care – Infection Prevention Ready” för extern kommunikation.).
 • Anpassade tjänster
  Vad får ni? En anpassad handlingsplan baserat på My Care metoden som kan inkludera utveckling eller anpassning av regelverk samt planer för utbildning och bedömning.
  För vem? Idealt för stora organisationer eller nätverk som vill bygga på ett exiterande ramverk eller behöver an specifk handlingsplan för att hantera verksamehten.
  Resultat: Anpassade, specifika regelverk. Training- och/eller bedömningsplaner. Anpassade redovisningar för intern och extern användning. Digital förtroendemärkning för extern kommunikation.

DNV:s metodiska ramverk för hanteringen av infektionsrisken följer en mognadsmodell som bygger på sex områden: åtgärder, kommunikation, strategi, styrning, dataanalys och ständig implementering. Utvecklingen av My Care bygger på DNV:s metod för hanteringen av infektionsrisken som används på sjukhus för att säkerställa patientsäkerheten. Sjukvårdsstandarder samt erfarenheter av våra inspektörer inom sjukvården och medicinsk personal har kombinerats med vår kunskap inom riskhantering, erfarenhet inom ledningssystem för arbetsmiljö och mognadsmodellen ISRS™. ISRS (The International Safety Rating System) är ett världserkänt system för att bedöma, förbättra och påvisa funktionsförmågan av en organisations affärsprocesser.

Alla bedömningar genomförs av DNV:s experter med bevisad kompetens inom My Care metodiken:

 • utbildade konsulter inom mognadsmodellen enligt ISRS;
 • ledande (alt: godkända, auktoriserade) revisorer inom ISO 45001 med kunskap inom riskhantering;
 • kompletterande utbildning inom metodiken;
 • vid behov med stöd från DNV:s sjukvårdspersonal i USA, Europa och Asien.
 

Ladda ner borschyren om My Care (på engelska)