Skip to content

Hantering av infektionsrisken: skapa en trygg och säker verksamhet i en omvärld som präglas av COVID-19

Företag behöver skydda medarbetare, partners och kunder mot infektionsrisken som utgörs av patogener. För att förmedla trovärdighet i denna fråga krävs klara regler och systematiska åtgärder. My Care tillhandahåller ett ramverk för en metodisk bedömning, hantering och minskning av infektionsrisken vilket tydligt visar organisationens engagemang i frågan och därmed skapar förtroende på marknaden.

Att hantera infektionsrisken har blivit avgörande för organisationers resultat och framgång. Detta kommer med stor sannolikhet att fortsätta även efter den nuvarande COVID-19 pandemin. Förebyggande och begränsande åtgärder måste ta hänsyn till alla nationella, internationella och branschrelaterade krav. Anspråk som görs på hantering av infektionsrisken idag har tidigare bara funnits inom sjukhusvärlden. Den extremt dynamiska situationen kräver en snabb utveckling och implementering av nya processer och system samt kontinuerlig uppdatering och kontroll av dessa. Hur kan ett företag snabbt hitta tillfredsställande lösningar för dessa komplexa uppgifter?

Att översätta alla COVID-19-relaterade krav till fungerande processer och att säkerställa deras implementering inom hela organisationen kräver betydande ansträngningar. Även om hygienåtgärder och åtgärder mot kontaminering oftast redan är del av arbetsmiljöpolicyn och det tillhörande ledningssystemet, så kräver allvarligheten av COVID-19 pandemin ytterligare specifika, striktare och ibland drastiska förändringar. Ett system för hanteringen av infektionsrisken som tas på allvar och utvecklas noggrant kan vara mycket kraftfullt och stärker det nödvändiga förtroendet hos intressenter och kunder.

Vad är fördelarna för min verksamhet?

  • Efterlevnad av legala och andra krav säkerställs
  • Intressenter får ett tydligt bevis på er förmåga att hantera risker
  • Utveckling och uppbyggnad av ett robust ledningssystem samt en varaktigt motståndskraftig och stabil verksamhet som kan agera snabbt   i situationer som COVID-19.
  • Tydlig och öppen kommunikation med kunder, anställda och andra intressenter som visar att ni bedriver en trygg och säker verksamhet.

Våra lösningar

DNVs ramverk My Care tillhandahåller en metodik som hjälper er att bedöma, hantera och minska infektionsrisken i system, processer och den dagliga verksamheten. Ni får konkret hjälp med att

  • fokusera på specifika behov som aktiviteter kring återöppnande, utveckling av förbättringsåtaganden eller anpassade åtgärdspaket speciellt för ert företag eller bransch
  • skapa ett unikt budskap som kan användas i kommunikationen med era intressenter och som dessutom sparas i vår blockchain för att ytterligare öka förtroende och integritet
  • stärka förtroendet kring er förmåga att hantera infektionsrisken med My Cares förtroendemärkningen som kan användas i era digitala kanaler eller i tryckt form
  • höja kompetensen hos era medarbetare med våra utbildningar.

My Care metodiken kombinerar DNVs standarder för infektionsprevention och ackrediteringsstandarder för sjukhus med vår erfarenhet och kunskap om riskhantering och industriella standarder. Den har utvecklats av våra egna experter inom riskhantering och sjukvård tillsammans med professionell medicinsk personal. Våra lösningar för hanteringen av infektionsrisken har utvecklats för att tillhandahålla och etablera varaktiga processer för riskhantering som kan integreras i ledningssystem och därmed öka verksamhetens stabilitet och motståndskraft.