Skip to content

ISO/IEC 42001 – Artificiell intelligens (AI)

Hantera och skapa förtroende för hur AI tillämpas på produkter och tjänster.

Som ett svar på ökningen av artificiell intelligens (AI) och de utmaningar som den skapar har ISO och IEC skapat standarden ISO/IEC 42001.

AI och den relaterade undergruppen maskininlärning har stor potential att gynna samhället och ekonomierna på många sätt. Några exempel på fördelarna är förbättrad tolkning av data, möjlighet att fjärrdiagnostisera både människors och maskiners hälsa, autonoma fordon och mycket mer. Även om avsikten är att tekniken ska vara till nytta, uppfattas olämplig användning av tekniken eller bristande kontroll som risker som kräver noggrann hantering.

Certifiering av ditt ledningssystem visar ditt engagemang för konsekvens, ständiga förbättringar och kundnöjdhet. Ett certifierat system baserat på den nya standarden ISO IEC 42001 hjälper dessutom alla företag att säkerställa tillförlitlig och ansvarsfull användning för att skydda alla inblandade och skapa förtroende för dess tillämpning. Detta är påtagliga affärsfördelar som spelar en viktig roll för att bygga motståndskraft och hållbara affärsresultat.

Vad är ISO/IEC 42001?

ISO/IEC 42001 är tillämplig på alla typer av företag i alla branscher och är den första internationella standarden för ledningssystem för AI. Även om det finns andra ramverk är ISO/IEC 42001 det enda som är certifierbart.

Standarden anger krav för att upprätta, införa, underhålla och kontinuerligt förbättra ett AI-ledningssystem. Syftet med standarden är att säkerställa att system utvecklas och används på ett ansvarsfullt sätt av:

  • Främja utveckling och användning av AI-system som är tillförlitliga, transparenta och ansvarsskyldiga.
  • Betona etiska principer och värderingar när AI-system används, t.ex. rättvisa, icke-diskriminering och respekt för privatlivet.
  • Hjälpa organisationer att identifiera och minska riskerna i samband med AI-implementering och se till att lämpliga åtgärder finns på plats.
  • Uppmuntra organisationer att prioritera människors välbefinnande, säkerhet och användarupplevelse vid utformning och användning av AI.
  • Hjälpa organisationer att följa relevanta lagar och förordningar dataskyddskrav eller skyldigheter gentemot berörda parter.

Fördelar med att bli certifierad

Att kontrollera att ert AI-ledningssystem fungerar är mycket viktigt. Certifiering enligt ISO IEC 42001 av en oberoende tredje part verifierar hur ert system fungerar och visar att ni arbetar för att tillämpa effektiva AI-ledningsprinciper inom organisationen. Som ett resultat av detta:

  • Skapa förtroende för ledningssystemets prestanda internt och externt genom att tillämpa effektiva ledningsprinciper inom organisationen.
  • Implementera en strukturerad metod för att kontinuerligt förbättra processer och veta var insatserna ska fokuseras.
  • Förbättra kundernas förtroende och nöjdhet, vilket i sin tur kan leda till ökad affärsverksamhet.
  • Få en betydande konkurrensfördel genom att uppfylla alla krav på certifiering av ledningssystem som kunder, leverantörer och underleverantörer ställer för att få göra affärer med dem.

Komma igång

För att bli certifierad måste du först implementera ett effektivt AI-ledningssystem som uppfyller standardens krav. DNV är ett ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan och kan hjälpa dig genom hela resan, från relevant ISO IEC 42001-utbildning till självutvärderingar, gap-analys och certifieringstjänster.

Läs mer om hur du kommer igång på vägen mot certifiering.