ISO 45003 - Psykisk hälsa och säkerhet i arbetet

Hantera psykosociala risker för att förebygga arbetsrelaterade skador och ohälsa och främja välbefinnande i arbetet.

ISO 45003 ger riktlinjer för hantering av psykosociala risker inom ett ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen baserat på ISO 45001. Den kan tillämpas på organisationer av alla storlekar och sektorer och ger ett strukturerat ramverk för att utveckla, genomföra, upprätthålla och kontinuerligt förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Pandemin har gjort att de anställdas välbefinnande har fått en högre prioritet på arbetsgivarnas dagordning. Isolering, stress, utbrändhet och depression. Det har aldrig varit viktigare att stödja den psykiska hälsan.

Vad är ISO 45003?

ISO 45003 är en vägledande standard för att bygga upp ett ledningssystem och genomföra effektiva kontroller för att eliminera eller hantera psykosociala risker. Den är skriven för att stödja företag med ett ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen baserat på ISO 45001. Alla organisationer kan dock dra nytta av denna globala bästa praxis för hantering av psykosociala hälso- och säkerhetsrisker.

ISO 45003 hjälper dig att skapa en positiv arbetsmiljö som kan bidra till att förbättra organisationens motståndskraft, förbättra prestanda och produktivitet.

Standarden omfattar:

  • hur man känner igen psykosociala risker som kan påverka arbetstagarna, t.ex. sådana som orsakas av hemarbete;
  • ger exempel på effektiva - ofta enkla - åtgärder för att hantera dessa problem och förbättra de anställdas välbefinnande.

Med ISO 45003 har du en grund att stå på för att hantera befintliga utmaningar och kontinuerligt förbättra effektiviteten i ditt ledningssystem.

Fördelarna

ISO 45003 är en riktlinje och en icke-certifierbar standard. Överensstämmelse kan dock bedömas av en oberoende tredje part som DNV, även i kombination med din certifieringsrevision av ledningssystemet ISO 45001 (arbetsmiljö).

Fördelar med ISO 45003-överensstämmelse:

  • Hög grad av diskretionär ansträngning;
  • Förbättrad rekrytering, bibehållande av personal och mångfald;
  • Ökat engagemang hos arbetstagarna;
  • Ökad innovation;
  • Rättslig efterlevnad;
  • Minskad frånvaro från arbetsplatsen på grund av stress, utbrändhet, ångest och depression.

Visa att du bryr dig om dina anställda och att du har vidtagit rätt åtgärder för att förbättra deras hälsa och välbefinnande.

Komma igång

Oavsett om du vill använda ISO 45003 i ditt ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen enligt ISO 45001 eller som fristående vägledning, bör du först bekanta dig med standarden och sätta upp tydliga mål. Som ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan är DNV redo att stödja dig från inledande utbildningsbehov till kontroll av överensstämmelse med Gap Analysis.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.