Skip to content

ISO 30415 – Hantering av mångfald och inkludering

Forskning visar att företag med mångfald och inkludering sannolikt kommer att prestera bättre än företag med mindre mångfald. ISO 30415 är en vägledning till att på ett strukturerat sätt jobba med dessa frågor och därmed förbättra tillvägagångssätt och vinna affärsfördelar.

Mångfald och inkludering (D&I) är ett ämne som står högt på många företags dagordningar. Den interna och externa granskningen ökar och medvetenheten om affärsmöjligheterna för D&I ökar. Forskning visar att det är åtta gånger mer sannolikt att organisationer som tillämpar inkluderande åtgärder uppnår bättre affärsresultat. Företag med mer diversifierade ledningsgrupper rapporterar högre innovationsintäkter.

Företag som vill integrera D&I i sin verksamhet har mycket att vinna på ett strukturerat tillvägagångssätt. Standarder för mångfald och inkludering som ISO 30415 kan vägleda alla företag på deras resa för att uppfylla sitt åtagande för mångfald och inkludering, utveckla en inkluderande organisation och förbättra resultatet.

Vad är ISO 30415?

ISO 30415 - Internationell standard om "Human Resource Management - Mångfald och inkludering" publicerades i maj 2021. Det är en riktlinje som hjälper till att utveckla en inkluderande arbetsplats som kräver ett kontinuerligt engagemang för mångfald och inkludering (D&I) och som tar itu med ojämlikheter i organisatoriska system, policyer, processer och metoder.

Förutsättningarna för D&I är grundläggande för att implementera vägledningen i detta dokument, visa engagemang för D&I och utveckla en inkluderande organisation:

 • Erkänna mångfalden
 • Styrning på ett effektivt sätt
 • Att agera på ett ansvarsfullt sätt
 • Arbeta för alla
 • Att kommunicera på ett inkluderande sätt
 • Att förespråka och försvara D&I

Standarden är relevant för följande av FN:s mål för hållbar utveckling:

 • (5) Jämställdhet
 • (8) Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt
 • (9) Industri, innovation och infrastruktur
 • (10) Minskad ojämlikhet och styrs av principerna om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

ISO 30415 hjälper organisationer att integrera D&I på sina arbetsplatser genom att ge vägledning och metoder för:

 • Förutsättningar för att kunna visa att man kontinuerligt engagerar sig i D&I.
 • Ansvar och ansvar för D&I.
 • metoder för att värdera mångfald och främja utvecklingen av en inkluderande arbetsplats, och
 • identifiera mål, möjligheter och risker, åtgärder, mått, resultat och effekter för sociala och kulturella frågor.

Dokumentet är tillämpligt på livscykeln för hantering av mänskliga resurser, leverans av produkter och tjänster, relationer i leveranskedjan och relationer med externa intressenter för att säkerställa rättvisa och jämlikhet.

Fördelar med en poängsatt utvärdering

Genom att utvärdera effekterna av era insatser för främjande av sociala relationer och likabehandling får ni ett konkret mått på era prestationer. DNV:s poängsatta utvärdering mot ISO 30415 mäter ditt företags inställning till de principer och metoder för D&I som anges i standarden.

Bedömningen görs med hänsyn till de sju principområden som riktlinjen är indelad i:

 • Ansvar och ansvar
 • Ramverk för främjande och integration
 • En kultur som inkluderar alla
 • Livscykeln för förvaltning av mänskliga resurser
 • Produkter och tjänster - utformning, utveckling och leverans
 • Upphandling och relationer i försörjningskedjan
 • Relationer med externa intressenter

Varje områdesprincip utvärderas genom att en variabel poäng tilldelas med avseende på den bedömda nivån av uppfyllande av principen. Poängen bestämmer organisationens status i befintligt skick. I slutet av processen utfärdas en utvärderingsrapport. Ett tilläggsutlåtande utfärdas för företag som uppnår en fastställd minimipoäng för varje område.

Visa internt och externt att ni arbetar för att utveckla och säkerställa en mångfaldig och inkluderande arbetsmiljö som ger organisatoriska och affärsmässiga fördelar.

Komma igång

Skaffa och förstå standarden innan du börjar tillämpa vägledningsprinciperna på dina organisatoriska system, policyer, processer och rutiner. Den poängsatta utvärderingen kommer att stödja din resa genom att identifiera vad som fungerar bra och var du kan ha luckor som måste täppas till.

DNV är ett tredjepartscertifieringsorgan och kan hjälpa dig under hela din resa mot D&I.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.