Skip to content

EU ETS - Verifiering av utsläppsrapporter för växthusgaser och Verifiering av årliga verksamhetsnivårapporter

Verksamheter som omfattas av EU ETS måste årligen senast den 31 mars lämna en utsläppsrapport för sina koldioxidutsläpp för föregående år. De flesta av dessa verksamheter måste även lämna in en årlig verksamhetsnivårapport. Dessa rapporter måste vara verifierade och godkända av en ackrediterad kontrollör som DNV. DNV:s alla verifierare har mångårig erfarenhet av EU ETS och god kunskap inom de industrisektorer som de verifierar.

Opartiskhet

DNV arbetar under strikta ackrediteringskrav och i vårt åtagande ingår att arbeta med stort förtroende, opartiskt och oberoende. För att säkerställa att vår verksamhet inte påverkas av externa intressen har vi identifierat och riskbedömt alla relationer och verksamheter, och vi bevakar potentiella risker kontinuerligt. För att säkerställa och värna om vårt rykte, oberoende och integritet har vi dessutom en kommitté för opartiskhet, som är utsedd att kontinuerligt övervaka och utvärdera alla aspekter av vår verksamhet.

Varför behöver era beräkningar verifieras?

EU:s lagstiftning kräver att ni som omfattas av EU ETS ska övervaka och redovisa er förbrukning av bränslen och kolinnehållande insatsvaror och processråvaror och beräkna era årliga utsläpp av CO2. De flesta verksamheter som omfattas av EU ETS ska dessutom göra en motsvarande redovisning av sin så kallade verksamhetsnivå. Verksamhetsnivån avgör hur stor tilldelning av fria utsläppsrätter som verksamheten kan tilldelas i framtiden.

För att kunna ingå i EU ETS och genomföra rapporteringen till EU måste era sammanställningar, beräkningar och rapporter verifieras av en för EU ETS ackrediterad kontrollör som DNV.

Vad krävs av er?

För att en verifiering av era utsläppssiffror och verksamhetsnivå ska kunna genomföras krävs det bl a att ni har ett kontrollsystem för styrning av er övervakning av bränsle- och materialförbruning, sammanställningar och beräkningar. Sådant system behöver t ex omfatta rutiner för:

 • Ansvar och befogenheter för personal med koppling till CO2-övervakningen
 • Metoder för övervakning och dokumentation av relevant bränsle- och materialförbrukning
 • Kontroll och kalibrering av använd mätutrustning
 • Sammanställningar och beräkningar av förbrukning och utsläpp
 • Internkontroll/validering av sammanställningar och beräkningar
 • Korrigerande åtgärder

Så här genomförs verifieringen

Verifieringen genomförs som platsbesök hos er. En del av verifieringsaktiviteterna kan också genomföras med virtuella tekniker.

Innan platsbesöket behöver DNV:s verifierare förses med underlag och fakta om verksamheten, dess processer, bränslen, övervakningsplaner och motsvarande. Utifrån underlaget genomförs en strategisk analys och en riskanalys av verksamheten och en verifieringsplan läggs upp.

Under verifieringsbesöket granskas redovisat underlag, fakta, beräkningar och faktorer som ligger till grund för beräkningarna. Besöket inkluderar också intervjuer med relevanta personer och besök i verksamheten för kontroll av använda bränslen/material, mätutrustning, lagerplatser mm. Eventuella oklarheter eller misstänkta felaktigheter påpekas för kunden som har att åtgärda dessa.

Efter slutförd verifiering upprättar DNV rapporter enligt EU:s mallar för både utsläpp och verksamhetsnivå. CO2-rapporten läggs in i EU:s portal för rapportering av utsläpp (ERT, EU ETS Reporting Tool), rapporten för verksamhetsnivå översänds till er som ska skicka den till Naturvårdsverket. Slutligen godkänner vi er utsläppssiffra i EU:s Unionsregister.

Processen – steg för steg

 • Översända relevant underlag till DNV:s verifierare
 • DNV genomför strategisk analys, riskanalys och upprättar en verifieringsplan
 • Platsbesök för verifiering av underlag och beräkningar genomförs av DNV:s verifierare
 • Kunden hanterar eventuella påpekanden från platsbesöket
 • DNV upprättar verifieringsrapport för utsläpp och verksamhetsnivå
 • DNV rapporterar utsläppet i ERT
 • DNV skickar verifieringsrapporten för verksamhetsnivå till kunden
 • DNV godkänner kundens utsläppssiffra i EU:s Unionsregister

Allt detta ska vara genomfört årligen senast den 31 mars.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Ring oss på 08-587 941 90 eller fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.