Sociala frågor och bolagsstyrning får större fokus på hållbarhet i en "ny riskverklighet

Företag inom olika industrisektorer stärker sitt fokus på sociala frågor och bolagsstyrning i sin ESG-strategi för att främja hållbarhet.

Höjdpunkter:

  • Styrning får högre prioritet i hållbarhetsstrategier i linje med den förändrade riskbilden för företag.
  • Större företag ökar fokus på sociala faktorer som DEI eftersom mångfald och inkludering blir marknadsdifferentierande.
  • Hållbarhet ses nu som avgörande, inte valfritt, för företagens motståndskraft i en grönare värld.

Enligt DNV:s senaste ViewPoint Sustainability Survey är sociala och styrningsmässiga mått på väg upp på företagens agenda, eftersom ett växande antal företag ser dessa som viktiga pelare i sin ESG-strategi för att skapa hållbar affärstillväxt.

Att ha ett certifierat ledningssystem på plats för att uppfylla både ESG-målen (Environment, Social and Governance) och FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) ses som en allt viktigare faktor för att skapa förtroende hos kunder, investerare och andra intressenter för företagens hållbarhetsarbete, visar undersökningen.

"Det finns en märkbar förskjutning mot ett starkare fokus på sociala frågor och styrning, särskilt bland stora företag med större marknadsansvar, eftersom riskbilden förändras och dessa områden får större betydelse", säger Barbara Frencia, VD för Business Assurance på DNV, i en kommentar till resultaten. "I synnerhet har styrning fått högre prioritet eftersom företagen i allt högre grad försöker förbättra prestandan inom områden som informationssäkerhet och implementering av AI, vilket inte längre ses som valfritt utan avgörande för att bygga förtroende, utveckla motståndskraft och säkerställa kontinuitet i verksamheten."


Viewpoint_highlights_PR_Barbara_Frencia 

Foto: Barbara Frencia, VD för Business Assurance, kredit till Marco Presenti


Den omfattande undersökningen omfattade 893 företag från olika branscher i Europa, Nordamerika, Central- och Sydamerika samt Asien. De undersökta företagen varierar i storlek från små företag med färre än 100 anställda till medelstora företag med mellan 100 och 500 anställda och stora företag med över 500 anställda.

Hållbarhet ges hög prioritet

Studien visar att hållbarhet nu har hög prioritet för över hälften av de tillfrågade eftersom det blir en integrerad del av hur företagen gör affärer - ett måste snarare än en önskan - med 85% som redan har vidtagit åtgärder på denna front och 15% i planeringsfasen. Dessutom har 70 % redan eller planerar att engagera sig i ett av målen för hållbar utveckling.

Stora företag är ledande inom hållbarhet, 94% av dessa vidtar åtgärder jämfört med 75% av småföretagen, främst drivet av behovet att uppfylla kundernas förväntningar följt av lagstadgade krav, investerarnas förväntningar och långsiktiga utvecklingsplaner.

Gröna initiativ som energibesparingar, avfallshantering och minskade utsläpp av växthusgaser är fortfarande huvudfokus för många företag och står för 88% av deras hållbarhetsarbete, och stora företag ägnar 95% av sina resurser åt miljöfrågor - i synnerhet att minska utsläppen.

Denna trend har förmodligen förstärkts av den senaste energikrisen, medan andra bidragande faktorer kan relateras till trender som att minska plastavfall, förpackningar och material för att förbättra produkthållbarheten, enligt undersökningen.

Det är därför inte förvånande att miljöfördelar toppar listan över positiva resultat som inkluderar besparingar av resurser, material och energi, efterlevnad av lagstiftning, vinnande kunder och förbättrad företagspolicy.

Sociala frågor och styrning vinner mark

Det är dock tydligt att företagen ägnar mer uppmärksamhet åt sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor, som stod för 73% respektive 65% av hållbarhetsarbetet, och är på uppåtgående, enligt undersökningen.

Denna bredare syn på ESG gäller särskilt bolagsstyrning, där den nuvarande siffran på 65% förväntas stiga med 21 procentenheter till 86%, eftersom fler företag planerar initiativ inom områden som företagsansvar, interna policyer och regler samt riskhanteringsstrategier.

Undersökningen lyfter fram den "nya riskverkligheten" som en viktig drivkraft bakom det ökade fokuset på bolagsstyrning, med frågor som anti-korruption, informationssäkerhet samt mångfald, rättvisa och inkludering (DEI) i förgrunden.

"Detta kan bero på en alltmer volatil riskbild som hotar att störa verksamheten. Ämnen som cyber- och informationssäkerhet, DEI och anti-mutbrott sätter press på företagen att ta ett strukturerat grepp om affärskontinuitet och bygga motståndskraft", står det i undersökningsrapporten.

Stora företag är mest aktiva inom alla tre ESG-dimensionerna, där hälsa och säkerhet på arbetsplatsen har företräde inom den sociala sfären, följt av friskvård och välbefinnande, utbildning och utveckling samt DEI. Större enheter lägger också mer tonvikt på DEI och mänskliga rättigheter än andra, vilket möjligen återspeglar den större marknadsgranskning som de är föremål för.

Intressant nog visar forskning att företag som präglas av mångfald och inkludering sannolikt kommer att prestera bättre än företag som präglas av mindre mångfald, vilket gör att DEI-resultat blir en allt viktigare förutsättning för att göra affärer, enligt undersökningen.

Strukturerad strategi ger mervärde

Att ha ett strukturerat tillvägagångssätt med ledningssystem på plats som uppfyller erkända ISO-standarder anses av 83,5 % av företagen stödja deras förmåga att leverera på ESG- och SDG-åtaganden, och oberoende certifiering av system anses av 87 % av respondenterna ge ett mervärde. Detta tillvägagångssätt kan också bidra till att möta en av de största hållbarhetsutmaningarna - datainsamling, tillgänglighet, kvalitet, validering och integration - genom att ha en standardiserad modell, enligt undersökningsrapporten.

Även om hållbarhet är ett relativt nytt steg för många, anses det vara mer avgörande att prioritera detta område, att kunna ta ett brett ESG-perspektiv och att anta en strukturerad strategi för att leverera på åtaganden än den tid som spenderats på denna väg.

Även "att visa att man följer lagar och regler" och "förtroende gentemot kunder och andra intressenter", såsom samhällen och frivilligorganisationer, får höga betyg i undersökningen, genom ett strukturerat tillvägagångssätt med ett oberoende certifierat ledningssystem. Detta underbygger uppfattningen att förtroende är en viktig del av företagens hållbarhetsresa.

Ladda ner hela rapporten