Årsrapportering och ändringar

För dig som har fått tillstånd att utfärda ID-kort är det viktigt att ta del av följande information:
  • Årsrapportering
  • Förnyelse av tillstånd
  • Utökning av tillstånd/Byte av tillverkare
  • Ändring av företagsuppgifter
  • Ändring av personaluppgifter
  • Uppsägning


​Årsrapportering
Utfärdare av ID-kort ska en gång per år redovisa sin verksamhet. Vi skickar ut en blankett när det är dags. Gör så här:
Ta del av SBC 151-U och förmedla den till berörda.
Fyll i blanketterna vi skickat till er. Blanketterna är förtrycka med de uppgifter vi tidigare har fått. Blanketter finns nedan, dock ej med förtryckta uppgifter.
Skicka in blanketterna till oss.
Vid årsrapporteringen utgår en kostnad enligt gällande prislista, som faktureras i efterhand. De år tillståndet förnyas (vart femte år) ingår rapporteringshanteringen i förnyelsekostnaden.

Förnyelse av tillstånd
Efter fem år ska tillståndet förnyas. Vi skickar ut en förnyelseblankett cirka tre månader innan ert tillstånd går ut. Saknar ni den, kan ni ladda ned blanketten ”Ansökan” och kryssa i förnyelse. Kom ihåg att även skicka in nytt namnteckningsprov.

Tyvärr är blanketterna inte förtryckt med era tidigare uppgifter, varför ni måste fylla i alla uppgifter själva (utom DNVs och korttillverkarens noteringar).

Bifoga ett aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket. Om tillståndet omfattar väktarkort så bifoga även ett aktuellt auktorisationsbevis från Länsstyrelsen som bevakningsföretag.

Blanketterna samt övriga underlag skickar du till:
DNV, PPC
Box 6046
171 06 SOLNA


Önskar du inte förnya ditt tillstånd gäller samma förfarande som vid uppsägning. Se nedan.

Utökning av tillstånd
En utökning av tillstånd, exempelvis tillägg av korttyp (chip), går bra att göra via e-post. Skicka ett mail till oss och tala om vad som ska läggas till. Glöm inte att ange tillståndsnumret.

Byte av tillverkare

Vid byte av tillverkare så använd blanketterna ”Ansökan” samt ”Namnteckningsprov”.Glöm inte att skicka med en aktuell kopia på ert registreringsbevis från Bolagsverket och i förekommande fall kopia på auktorisation från Länsstyrelsen som bevakningsföretag.

Ändring av företagsuppgifter
Ändras företagsnamn eller adress- och telefonuppgifter, ska detta snarast meddelas till oss. Alla förändringar måste registreras hos oss innan korttillverkarna kan uppdatera sina leveransregister.

För att ändra företagsuppgifter används blanketten ”Ansökan”. Om företagsnamnet är ändrat behöver vi en aktuell kopia på ert registreringsbevis från Bolagsverket där ändringen framgår.

Ändring av personaluppgifter
Så snart du ersätter eller utökar antalet handläggare, så ska du snarast meddela oss detta, eftersom din tillverkare returnerar beställningar gjorda av icke registrerade handläggare.

Lika viktigt är det att byte av säkerhetsansvarig anmäls omgående. Kom ihåg att skriva in era e-postadresser vilket underlättar vår kommunikation väsentligt.

För att ändra handläggare, registeransvarig eller säkerhetsansvarig använder ni blanketten Namnteckningsprov.

Uppsägning
Om du definitivt bestämt dig för att säga upp ditt tillstånd att utfärda id-kort, bör du tänka på följande:
  • Alla giltiga ID-kort måste först samlas in.
  • Spärra korten hos korttillverkaren.
  • Be korttillverkaren skicka ett intyg till DNV som visar att det inte finns några giltiga kort.
  • DNV skickar en bekräftelse att tillståndet är avslutat.
Se även SBC 151-U punkt U1.6.
Ska ett tillstånd inte förnyas gäller samma förfarande som vid uppsägning. Tänk på att så länge det finns giltiga kort krävs också ett giltigt tillstånd.
 

Ansökningsblankett

 

Namnteckningsprov

 

Prislista 2024

 

SBC 151-U

 

Årsrapportering 2024

 

Årsrapportering 2023

 

Bolagsverket

 

Länsstyrelsen

 

Utfärdarnummer, SIS

 

De sju stegen (beställning)