Skip to content

Risk Based Certification™ - Få ut mer av varje revision

Rikta era certifieringsrevisioner så att de gör mer. Bedöm ledningssystemets överensstämmelse med den valda standarden och hur väl det stöder de områden som är viktigast, allt på en gång.

Dagens organisationer måste ständigt hantera nya komplexa frågor parallellt med befintliga krav. Granskningen bara ökar och intressenterna kräver oberoende bevis på prestanda. DNVs Risk Based Certification™ kombineras med best-practice revisionstekniker och alternativ för fjärrleverans, så att ni kan utnyttja ert ledningssystem för att stödja er på mer än ett sätt.

Få ut mer av varje certifieringsrevision

Ett välfungerande ledningssystem som är certifierat enligt ISO eller andra standarder för bästa praxis är ett strukturerat tillvägagångssätt för att uppfylla krav och förbättra prestanda. Det hjälper dig att identifiera risker och implementera affärsprocesser som fungerar effektivt för att möta kundernas och andra intressenters krav.

Riskbaserad certifiering har utvecklats av DNV för att hjälpa kunderna att dra nytta av sitt ledningssystem på fler än ett sätt. Att uppnå certifiering är av största vikt. Att gå längre än att uppfylla kraven och bygga vidare på ledningssystemet för att förbättra det som är viktigast innebär att det kan stödja specifika affärsmål. 

När ni identifierar områden som är kritiska för er affärsframgång använder DNV:s revisorer riskbaserad certifiering för att bedöma hur väl ert ledningssystem stödjer dessa fokusområden samtidigt som de kontrollerar efterlevnaden mot den valda standarden.

Hur fungerar riskbaserad certifiering?

Alla DNV kunder får automatiskt tillgång till Boost My Audit. Detta digitala verktyg innehåller 200+ fördefinierade fokusområden. Bläddra bland de vanligaste fokusområdena efter standard, risk och process för att identifiera de fokusområden som bäst passar dina behov. Du kan också filtrera efter bransch och kontrollera vilka FN-mål för hållbar utveckling (SDG) och ESG-dimensioner som varje fokusområde stödjer. Varje fokusområde har en motsvarande checklista som vägledning för revisionen. Dessa kan också vara till hjälp för eventuella interna revisioner som ni har planerat.

Be er revisor om vägledning för att identifiera befintliga fördefinierade eller skräddarsydda fokusområden som kan passa era behov. Se till att fokusområdena återspeglar er strategi och era affärsmål. Högsta ledningen bör involveras i detta skede för att säkerställa engagemang.

Före revisionen kommer du och DNV:s revisor(er) överens om vilka fokusområden som ska bedömas (vanligtvis 1-3 områden beroende på revisionens omfattning etc.). Revisorn/revisorerna kommer att formulera vilka aktiviteter och processer som ska bedömas. Ledningssystemets prestanda inom fokusområdena kommer att kontrolleras tillsammans med efterlevnaden av kraven i den valda standarden.   

Bedömningen av fokusområdenas prestanda görs utan extra kostnad eller tidsåtgång. Resultaten presenteras vid det avslutande mötet och i revisionsrapporten. Den innehåller en sammanfattning av revisionsresultaten och fokusområdets resultat. Den återspeglar styrkor och svagheter och ger en snabb inblick för dig och din ledningsgrupp. För komplexa projekt med flera anläggningar görs alla detaljer också tillgängliga för ytterligare analys, jämförelser och trender i My Certification Dashboard.

Använd insikterna från revisionen för att förbättra ert ledningssystem eftersom det hjälper er att identifiera åtgärder för att hantera en bredare uppsättning utmaningar, oavsett om det är operativa problem idag eller hinder för långsiktiga mål.

Fokusområden kan upprepas från år till år eller nya kan väljas beroende på ledningssystemets prestanda. För komplexa projekt med flera anläggningar kommer DNV att säkerställa att alla team som används är kalibrerade för att genomföra revisioner konsekvent på alla anläggningar.

Partner med DNV

Riskbaserad certifiering är DNV:s standardmetod för revisioner. Den riktar in sig på ert ledningssystem och certifieringsrevisioner för att förbättra de områden som är viktigast. Välj DNV som din certifieringspartner och skapa förtroende för ditt ledningssystems förmåga att uppfylla kraven i standarden/standarderna och stödja dina affärsmål.

Har du frågor?

Kontakta oss