De största förändringarna i ISO 45001 jämfört med OHSAS 18001

Precis som andra nya ISO standarder för ledningssystem följer ISO 45001:2018 HLS, High Level Structure, vilket underlättar för företag och organisationer att implementera och integrera standarden. Några av förändringarna i ISO 45001:2018 jämfört med OHSAS 18001:2007 beror på den gemensamma HLS och vissa är specifika för hälsa och säkerhet.

Workers outside skyscraper

Kontakta oss

Farid Djahani

Farid Djahani

Sales and Marketing Manager

Behöver du hjälp med övergången?

Kontakta oss

ISO 45001:2018 publicerades i mars 2018 och är en internationell standard som garanterar förbättrad kompatibilitet med andra standarder för ledningssystem, som t.ex. ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Det är därför lättare att både implementera standarden och integrera den i ett ledningssystem, vilket ger ökat värde för organisationerna.

Om ni redan tillämpar OHSAS 18001:2007 kommer du att känna igen de flesta kraven i ISO 45001:2018. Det finns dock några skillnader jämfört med OHSAS 18001:2007 och för att kunna leva upp till kraven av och migrera till ISO 45001:2018 krävs det en viss förberedelse.

Global arbetsgrupp

I arbetet med att ta fram den nya standarden deltog 50 länder och internationella organisationer, bl. a. International Labor Organization. Standarden ska bidra till en förbättrad arbetsmiljö i alla typer av verksamheter och branscher oberoende av var organisationen är lokaliserad.

DNV Business Assurance deltog i arbetet både genom IIOC – Independent International Organisation for Certification och direkt som representant i ISOs kommitté. 

Nyheterna

Några av förändringarna i ISO 45001:2018 jämfört med OHSAS 18001:2007

  • Systematisk identifiering av externa och interna frågor, behov och förväntningar hos medarbetare och andra intressenter. Syftet är att förstå de faktorer som påverkar och är relevanta för ledningssystemet.
  • Ledarskap och medverkan från medarbetare med särskild tyngd på delaktighet och samråd.
  • Riskbaserat tankesätt ligger till grund för ledningssystemet. Större fokus på mål som drivkraft för förbättringar och den planering som krävs för att nå målen.
  • Utökade krav kopplat till intern och extern kommunikation, inklusive behovet att avgöra vad, när och hur för aktuell information och kommunikation.
  • Större tyngd på kontroll av förändringar, samt kontroll av inköp kopplat till underleverantörer och outsourcade processer.
  • Specifika krav kopplade till utvärdering av prestanda.
  • Förändringar kopplat till nödlägesberedskap och respons.
  • Nya avsnitt kring processen för ständig förbättring.

Kontakta oss

Farid Djahani

Farid Djahani

Sales and Marketing Manager

Behöver du hjälp med övergången?

Kontakta oss