Skip to content

DNV inför COP26: Målen i Parisavtalet är uppnåelig, men kräver en kraftig förskjutning av kapital

Om målen i Parisavtalet ska kunna uppnås krävs en snabb attitydförändring och en kraftig förskjutning av kapital, konstaterar DNV i rapporten Financing the Energy Transition.

  • Finanssektorn kommer att spela en nyckelroll i energiomställningen och den står inför ett antal utmaningar när det gäller att göra kostnads- och riskbedömningar av långsiktiga projekt.
  • Finansieringen av energiomställningen kräver både politiska åtgärder och förutsägbarhet.

Om världen ska nå 1,5-gradersmålet måste utsläppen nästan halveras till 2030. DNV bedömer att utsläppen bara kommer att minska med 9 procent och att världen kommer att ha förbrukat 1,5-gradersmålets kvarvarande utsläppsutrymme (koldioxidbudgeten) redan 2029.


För att energiomställningen ska kunna ske rättvist och snabbt krävs ett avsevärt ökat engagemang från investerare, banker och regeringar. För investerare kan det vara utmanande att prissätta risker i energiprojekt som varar i årtionden. Många av dessa projekt gäller investeringar i ny teknik som är nödvändig för en snabb energiomställning. Bilden kompliceras ytterligare av att energisystemet förändras snabbt samtidigt som klimatet blir allt varmare. Några exempel på riskfaktorer är föråldrad utrustning, infrastruktur som påverkas av klimatförändringar eller att lönsamheten minskar till följd av att för mycket kapital riktas mot ett begränsat antal projekt.

Ditlev Engel, koncerndirektör för Energy Systems hos DNV

– Vi förbrukar koldioxidbudgeten i för hög takt och det blir allt svårare att nå målen i Parisavtalet. Världens kvarvarande koldioxidbudget måste utnyttjas med stor omsorg och utgöra grunden för framtida beslut – både hos regeringar och beslutsfattare i finanssektorn och näringslivet. På DNV är vi teknikoptimister. Men för att vi ska kunna dra nytta av den nya teknikens potential till fullo behövs nya lagar och åtgärder, både nationellt och internationellt. Tillgängligt kapital måste mobiliseras och omfördelas om vi ska nå Parismålen, säger Ditlev Engel, koncerndirektör för Energy Systems hos DNV.


DNV anser att energiomställningen ekonomiskt sett borde gå att genomföra. I den senaste upplagan av sin Energy Transition Outlook bedömer DNV att andelen av världens BNP som spenderas på energi kommer att halveras, från 3,2 procent 2019 till 1,6 procent 2050. Om denna andel av BNP förblir konstant kommer det överskott som kan investeras i ren energi att öka med cirka 2 biljoner dollar varje år, till cirka 63 biljoner dollar år 2050 – vilket är mer än tillräckligt för att finansiera en omställning i linje med Parisavtalet.

 
– Det råder ingen tvekan om att världen har ekonomiska förutsättningar att klara klimatomställningen. Utmaningen är att investeringarna måste ske i förväg och vara långsiktiga. Detta kräver att regeringarna inte bara beslutar om långsiktiga klimatåtaganden, utan också genomför klimatåtgärder här och nu. Målen måste bygga på konkreta och väl underbyggda utsläppsgränser och omvandlas till handling redan nästa år – och därefter årligen. Detta kommer vi att förmedla till världens ledare på COP26, säger Engel.


I rapporten Financing the Energy Transition beskrivs de möjligheter och utmaningar som investerare, myndigheter, utvecklare och energibolag har framför sig. Den nya rapporten är framtagen i samarbete med experter inom nationalekonomi, politik och energi, och visar att världens ledare måste enas om nya omedelbara åtgärder, men även långsiktiga åtaganden, vid COP26 i november. 


Rapporten bygger på DNVs femte Energy Transition Outlook (ETO) och input från en mängd olika ledare inom energi- och finanssektorn. Dessa tankar och idéer kommer att diskuteras mer ingående vid ett öppet DNV-evenemang den 30 september kl. 14.00-15.00.