Skip to content

Den nya standarden ISO/IEC 42001 kommer att öka förtroendet för AI

ISO/IEC 42001 om AI-ledningssystem publicerades den 18 december 2023 och syftar till att hjälpa företag och organisationer att utveckla ett robust ramverk för styrning av artificiell intelligens (AI).

Produkt- och tjänsteleverantörernas ökande användning av artificiell intelligens (AI) har också lett till en växande misstro mot den nya tekniken. ISO/IEC 42001 är den första internationella standarden för ledningssystem för säker och tillförlitlig utveckling och implementering av AI.

Thomas Douglas, Global ICT Industry Manager på DNV, välkomnar den nya standarden och säger: "Det finns ett tydligt och klart behov av en standard för AI-teknik och dess tillämpningar. Den kan verkligen bidra till att hantera risker och säkerställa en effektiv, säker och etisk tillämpning som främjar förtroendet mellan organisationer och användare. Vi är glada över att den nu äntligen är här och ser fram emot hur den kommer att hjälpa organisationer att utvecklas.

Organisationer är angelägna om att ta vara på de möjligheter som AI erbjuder. Men det finns ett behov av försiktighet för att hantera intressenternas oro och möta nya risker och regleringar. För att hantera vissa av farhågorna kring AI inför eller planerar regeringar runt om i världen lagar och förordningar som reglerar användningen, inklusive den kommande AI-lagen i EU.

Den nya standarden innehåller krav för ett certifierbart AI-ledningssystem som gör det möjligt för organisationer att dra maximal nytta och samtidigt försäkra intressenter om att system har utvecklats och hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

ISO/IEC 42001 har ett liknande tillvägagångssätt som ISO 9001 om kvalitetsstyrning och ISO 27001 om informationssäkerhet, och ger bästa praxis, regler, definitioner och vägledning för att hantera risker och operativa aspekter.

Målen för ISO/IEC 42001 kan sammanfattas som följer:

  • Främja utveckling och användning av AI-system som är tillförlitliga, transparenta och ansvarsskyldiga.
  • Betona etiska principer och värderingar som rättvisa, icke-diskriminering och respekt för privatlivet vid användning av AI-system för att uppfylla intressenternas förväntningar.
  • Hjälper organisationer att identifiera och minska risker relaterade till AI-implementering, vilket i sin tur förbättrar effektiviteten och minskar kostnaderna.
  • Upprätthålla regelefterlevnad inklusive krav på dataskydd.
  • Skapa större förtroende för AI-hantering genom att uppmuntra organisationer att prioritera människors välbefinnande, säkerhet och användarupplevelse vid utformning och användning av AI.

"AI-tekniken är mycket lovande, men som med alla innovationer måste den implementeras på ett ansvarsfullt sätt för att vara effektiv. Om du till exempel är ett sjukhus vill du ju rädda liv, eller hur? Som ett globalt certifieringsorgan för ledningssystem är DNV angelägna om att arbeta med kunder och hjälpa dem att skapa förtroende för sin tillämpning av AI", säger Thomas Douglas.