Skip to content

Business Assurance - ViewPoint

Utnyttjar företagen mångfald och inkludering?

Allmänt om berättelsen

Mångfald och inkludering (D&I) ses alltmer som ett krav på kontinuitet i verksamheten. I den senaste ViewPoint-undersökningen undersöktes företagens attityder till D&I och hur de arbetar för att uppnå sina ambitioner. De flesta företag anger att D&I är en viktig del av deras agenda, men undersökningen visar också att de flesta företag är tidigt ute på sin D&I-resa. Organisationer hänvisar till detta breda ämne på olika sätt. I respekterade rapporter och undersökningar, t.ex. från WBSCD och McKinsey, används begreppet mångfald, jämlikhet och inkludering, men i den här undersökningen användes begreppet mångfald och inkludering (D&I). Forskning visar att organisationer med homogena grupper kan vara mer effektiva när enkla uppgifter ska utföras snabbt. Grupper med olika sammansättningar löser sannolikt komplexa problem snabbare, men kan vara svårare att leda. Därför behövs psykologisk säkerhet för att ha hög intellektuell och låg social friktion.  För företag som är beroende av att främja kreativitet, innovation och att fatta bra affärsbeslut har dock D&I visat sig vara en tillgång. De flesta företag i undersökningen har ännu inte fått några affärsmässiga fördelar av sina D&I-insatser, men eftersom fördelarna med D&I ökar, vidtar organisationerna konkreta åtgärder för att integrera det i sina strategier, sin verksamhet och sin kultur.   På frågan om vad D&I betyder för dem som individer gav respondenterna högst värde åt lika möjligheter (65,2 %), följt av acceptans (58,1 %) och respekt (50,1 %). Det är anmärkningsvärt att individer tenderar att välja termer som är av allmän karaktär, särskilt när sammanhanget är organisatoriskt, men att de använder specifika termer som ras och könsidentitet när de anses vara betydelsefulla på en mer personlig nivå.

En splittrad strategi

På organisationsnivå anger de flesta företag att D&I är viktigt och en del av deras agenda, men få rapporterar att konkreta åtgärder vidtas på ett strukturerat sätt. Endast 7,3 % anser sig vara ledande. Mindre än ett av tre företag har fastställt en företagsövergripande policy, men över hälften (51,9 %) fokuserar på ett pilotprojekt eller ett enskilt initiativ, vilket tyder på en splittrad snarare än holistisk företagsstrategi. De flesta företag gör dock framsteg. Fokus verkar ligga på principer och mål (41,8 %) och ansvar och redovisning (36,8 %). Färre företag fokuserar på riktade åtgärder och mätvärden. När man börjar en resa är mätvärden ofta inte det naturliga första steget. Men för att förbättra mognad och framsteg är mätningar och mätvärden viktiga för en strukturerad strategi och framsteg. En allmän norm tycks vara att D&I faller under personalavdelningarna (HR). Det är dock viktigt med ägarskap och ansvarstagande från den högsta ledningen för att alla frågor ska bli centrala för ett företag och dess affärsplan.  Undersökningen visade att 14,2 % av företagen säger att deras organisation inte har någon tydlig ledare för D&I-arbetet, och en fjärdedel av de tillfrågade visste inte hur det sköttes i deras organisationer. I nuläget verkar de största drivkrafterna för att förbättra D&I i en organisation vara en önskan att attrahera och behålla talanger (51 %) följt av samhällstryck och rykte.  Bristande efterlevnad av rättsliga krav kommer på fjärde plats med 40,9 %. Detta kan bero på medieuppmärksamhet och olika rörelser som har pågått, t.ex. #MeToo och #BlackLivesMatter.  Det innebär också att mindre uppmärksamhet har ägnats åt att koppla samman D&I med affärsaspekter som innovation och produktivitet.

Det krävs ett systematiskt tillvägagångssätt och en kulturförändring

Företagen verkar ha vidtagit ett brett spektrum av åtgärder, främst på grund av interna faktorer som kultur, rekrytering och lika möjligheter. Detta återspeglas också i stor utsträckning i hinder för förbättringar.  Vad som dock sticker ut är att en av tre verkar inse att bristen på ett systematiskt tillvägagångssätt är ett betydande hinder. Det finns dock en betydande brist på medvetenhet om ISO-standarder och andra D&I-standarder. Detta kan bero på att den ledande standarden ISO 30415 släpptes först 2021. Totalt 72,8 % uppgav begränsad eller ingen kännedom alls, och endast 1,6 % uppgav att de är mycket bekanta.

Möjlighet att förbättra

Det finns därför stora möjligheter för företagen att ta itu med utmaningar som bristen på systematiska metoder, bästa praxis och engagemang från ledningen och ledarskapet, genom att basera sina metoder på internationella standarder som ISO 30415. Detta skulle möjliggöra ett systematiskt tillvägagångssätt och bidra till att skapa en plattform från vilken de kan strukturera sin strategi och sina mål, inklusive att sätta upp mål och mäta resultat. För att verkligen koppla samman D&I med affärsverksamheten, kommersiella aspekter och varumärkesbyggande rekommenderas det att integrera D&I-strategier och -initiativ i ett företags övergripande affärsstrategi och rapporteringsramar, så att de verkligen integreras i det operativa perspektivet. Den strategi som företaget väljer återspeglar ofta om man anser att sociala och arbetsrelaterade frågor är ett värde eller en börda, en konkurrensfördel eller en skyltning.