ViewPoint Anti-korruption

Att vakna upp till hoten om mutor och korruption

Mutor och korruption är mycket verkliga hot mot företag och många organisationer verkar inte känna till det. Det är risker som kan hanteras framgångsrikt med en proaktiv, strukturerad strategi som i hög grad bidrar till att förebygga incidenter eller upptäcka och hantera dem om de skulle inträffa.

Det är svårt att fastställa korruptionens verkliga omfattning eftersom mycket av den inte upptäcks, men enligt uppskattningar från organisationer som FN, WEF och Världsbanken uppgår den till cirka 3,6 biljoner dollar per år. I den senaste rapporten från Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Occupational Fraud 2022: A Report to the nation, anges den totala förlusten för företag till svindlande 4,7 biljoner dollar.

Yrkesrelaterade bedrägerier är ett vittomfattande begrepp och omfattar bland annat tillgrepp av tillgångar och ekonomiska brott som begås av enskilda personer eller ett litet antal personer i form av förskingring och kontantstöld.

ACFE-rapporten belyser att den svaga länken i ett företag också är det som många anser vara dess starkaste tillgång, nämligen de anställda. Alla organisationer måste anförtro sina anställda tillgång till eller kontroll över sina tillgångar. Det är just detta förtroende som kan göra organisationer sårbara för yrkesmässiga bedrägerier. Alla bedrägerier bygger nämligen i grunden på att förtroendet har brutits.

Även om bedrägerier kan begås på nästan alla nivåer i en organisation, visar ACFE-rapporten att 23 procent begås av ägare eller chefer. Även om antalet bedrägerier är lägre än när det gäller underordnade anställningar är den ekonomiska kostnaden nästan alltid mycket högre. Sett över avdelningar och funktioner stod operativ verksamheten (15 %), bokföringen (12 %), ledningen (11 %) och försäljningen (11 %) för ungefär hälften av alla fall.

Varje undersökning av mutor, korruption eller bedrägeri visar att alla organisationer, oavsett storlek eller verksamhetsområde, är i riskzonen. Förlusterna kan vara högre i reella termer i större organisationer, men omfattningen av förlusterna är jämförbar i alla storlekar. ACFE menar att organisationer i genomsnitt förlorar 5 % av intäkterna årligen. Intressant nog uppvisade 85 % av bedragarna beteendemässiga tecken på bedrägeri.

DNV:s undersökning visade att få företag har en avancerad mognadsnivå när det gäller system för bekämpning av mutor. Undersökningen visade också att ansvaret ofta delegeras till en verkställande direktör eller vd i stället för till ett särskilt råd, en kommitté eller ett team, vilket rekommenderas enligt standarden för hanteringssystem mot mutor ISO 37001. ISO:s praxis syftar till att undvika intressekonflikter som kan uppstå när en person är ansvarig för både verksamhet och ekonomiskt resultat (vinst och förlust).

En policy för "whistle blowing" anses vara ett viktigt instrument i varje strukturerad strategi för att avslöja incidenter. AFCE-rapporten visar att digitala metoder som e-post eller webbrapportering var effektivare än en telefonjour. Oavsett kanal verkar det som om de flesta fall rapporteras av anställda.

Intressant nog beror nästan hälften av alla företagsbedrägerier på att det saknas interna kontroller eller att de befintliga kontrollerna är otillräckliga. I 81 % av de fall där ett bedrägeri upptäcktes ändrade den berörda organisationen sina befintliga kontroller mot bedrägerier. Detta visar tydligt att det i de flesta organisationer finns en klar brist på kontroller och ger ett övertygande argument för att införa en strukturerad strategi för bekämpning av mutor hellre förr än senare.

 

ISO 37001 - Ledningssystem mot mutor och bestickning

Ett strukturerat tillvägagångssätt för att bygga upp förtroende och öppenhet, hantera risker och skydda ditt företags rykte.