Skip to content
ViewPoint Anti-korruption

Saknas mutor och korruption på företagens dagordning?

DNV:s senaste undersökning visar att det verkar finnas en brist på att aktivt följa upp mutor och korruption. Få har en strukturerad strategi för att genomföra konkreta åtgärder för att hantera riskerna. De flesta företag nöjer sig med att införa en policy mot mutor och bestickning. Det verkar finnas en föreställning om att "mutor och korruption sker någon annanstans och men inte här".

En vedertagen uppskattning är att mer än 2 600 miljarder US-dollar eller 5 % av världens BNP årligen går förlorade på grund av korruption i hela världen(1). DNV:s undersökning visar att de flesta företag har ett stort engagemang för att bekämpa mutor, men att färre verkar känna till och ha kontroll över sina faktiska risker. Oron rör främst efterlevnad, rykte och etiska risker, men de flesta stannar vid att införa en policy för bekämpning av mutor och bestickning. Endast 33,5 % gör riskbedömningar och 37,4 % gör due diligence-undersökningar av försäljningsagenter.

I en studie av Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) rapporterades att 85 % av bedragarna uppvisade beteendemässiga tecken på bedrägeri(2). Nästan hälften av de studerade fallen berodde på bristande interna kontroller eller åsidosättande av befintliga kontroller. Dessutom ändrade 81 % av de drabbade organisationerna sina bedrägeribekämpningsåtgärder efter bedrägeriet, vilket sannolikt är ett erkännande av att det behövs en strukturerad strategi.

DNV:s undersökning visar att företagen är medvetna om fördelarna med ett ledningssystem för mutor. Företag som antar en strategi för bekämpning av mutor baserad på den internationellt erkända standarden ISO 37001 vidtar mer aktiva åtgärder för att kartlägga sina risker och se till att de är bättre rustade för att hantera dessa för att förebygga incidenter snarare än att mildra dem. Få verkar dock anta ett strukturerat tillvägagångssätt förrän de tvingas göra förändringar på grund av en incident.

Läs hela rapporten och lär dig mer om hur företag ser på och tar sig an åtgärder mot mutor för att skydda sin verksamhet och sitt rykte.


(1) Reference: The World Bank blog

(2) Reference: ACFE study

Metodik

Undersökningen genomfördes i september 2022 med hjälp av CAWI-metoden (Computer Assisted Web Interviewing). Den omfattade 1190 kunder inom Business Assurance i DNV inom olika branscher i Europa, Nordamerika, Central- och Sydamerika och Asien. Urvalet gör inte anspråk på att vara statistiskt representativt för företag i hela världen. För mer information, se hela studien.