Skip to content

Övergång till GLOBALG.A.P. IFA Version 6

Integrated Farm Assurance standard

Den uppdaterade GLOBALG.A.P. IFA Version 6

Version 6 av GLOBALG.A.P. IFA släpptes i september 2022. De viktigaste förändringarna i v6. avser en förenklad struktur och språk och utökade kriterier för hållbarhet, djurskydd och kontinuerlig förbättring på producentnivå. Dessutom finns det några viktiga ändringar i de allmänna bestämmelserna:

 • Self-assessment innehåller kommentarer för alla icke-tillämpliga och icke-överensstämmande Major och Minor Must criteria.
 • 10 % oanmälda revisioner av certifieringsorgan. Dessa 10 % räknas inte längre som extra revisioner utan ingår i det ursprungliga antalet certifieringsrevisioner.
 • Regeln om en treårig cykel (med en årlig revision på plats) minskar innehållet i checklistan ytterligare till de tillämpliga punkterna och förkortar revisionen på plats.

Tidslinje för övergången

Version 6 släpps i två parallella utgåvor: IFA v6 Smart och IFA v6 GFS. GFSI-kraven är inte relevanta för alla producenter. En uppdelning gör det möjligt för Smart att ha förenklade checklistor, vara resultatinriktad och anpassad. För dem som kräver certifiering enligt en GFSI-erkänd standard skulle GFS vara det bästa valet.

Beroende på vilken utgåva du har valt:

 • IFA v6 Smart är obligatoriskt från och med den 1 januari 2024. Efter detta datum får inga ytterligare revisioner mot IFA v5.2 genomföras.
 • IFA v6 GFS, som är relevant för områdena frukt och grönsaker (nu växter) och vattenbruk, blir obligatoriskt tre månader efter att GFSI har uppnått erkännande. GlobalG.A.P. uppskattar att detta kommer att ske under sista halvåret 2024. Fram till dess att erkännandet har bekräftats kommer revisioner att utföras enligt version 5.4-1-GFS för företag som behöver GFSI-erkänd certifiering.

GLOBALG.A.P. har bekräftat att ytterligare två produktkategorier inom ramen för IFA v6 Plants kommer att genomgå offentligt samråd under 2023: växtförökningsmaterial (PPM) och kombinerbara grödor (CC). IFA v6 PPM och IFA v6 CC kommer att bli obligatoriska i januari 2025.

Reviderade tillägg.

Övergången omfattar ett antal förändringar av tilläggstjänsterna:

 • GRASP v2.

Från och med januari 2024 kommer denna nya version av GRASP att vara obligatorisk. Revisioner eller bedömningar enligt IFA v5 eller GRASP v1.3-1 kommer inte att tillåtas från och med januari 2024. Anmärkning för företag som är certifierade enligt IFA v5.4-1: Revisioner kan fortfarande göras enligt GRASP 1.3-1 efter januari 2024, i väntan på att IFA v6 GFS erkänns av GFSI.

 • Andra tillägg.

Flera andra har nyligen genomgått revideringar för att anpassas till de nya IFA v6-versionerna. Från och med den 1 januari 2024 kommer alla kommande tilläggsrevisioner i samband med IFA v6 Smart/GFS att genomföras enligt de nya versionerna och producenterna måste använda den uppdaterade checklistan för sina självutvärderingar. Följande tillägg har släppts:

 • SPRING v 2.0 -.
 • AH-DLL GROW v3.1 -.
 • GGFSA V3.0 -

Förberedelser inför genomförandet

Vi rekommenderar att ni börjar förbereda er för övergången så snart som möjligt och planerar ordentligt hur ni ska implementera de nödvändiga ändringarna i ert ledningssystem.

Rekommenderade steg:

 • Lär känna den uppdaterade standarden med fokus på förändringarna.
 • Utbilda relevant personal i er organisation för att säkerställa att de förstår kraven och de viktigaste förändringarna.
 • Identifiera brister som ska åtgärdas och upprätta en genomförandeplan.
 • Uppdatera ert ledningssystem och genomför åtgärder.

Hur kan DNV hjälpa till?

DNV kan vara din partner oavsett om du vill gå över till standard eller påbörja din certifieringsresa. Vi erbjuder övergångs- och standardutbildning, självutvärderingar, gap-analys och certifiering.