Skip to content

太阳能电站项目与运营

确定新兴的以及当前的太阳能发电技术对太阳能电站项目的适合性、可靠性与稳健性。

联系我们

Jun Lu

Jun Lu

Solar Lead China, Energy Systems, DNV