Other sectors

Tankbeläggningar

Construction Products Directive

Kontakta oss

Mer information?

Ja tack!

Redo för certifiering? Kontakta oss för prisuppgift

Offertförfrågan

Tankbeläggningar omfattas av Byggproduktdirektivet. Det innebär att CE-märkning är ett krav för att ni ska få sälja produkten på den europeiska marknaden. DNV är Notified Body och kan certifiera ert system för tillverkningskontroll så att ni kan CE-märka era produkter.

Ett intyg från DNV betyder så mycket

• Tillverkarens system för tillverkningskontroll har bedömts och godkänts av DNV
• DNVs intyg ger tillverkaren rätt att CE-märka produkterna
• DNVs intyg ger tillverkaren laglig rätt att sälja produkterna på EUs inre marknad

DNV är anmält organ för Tankbeläggningar (Ytbehandling) och har rätt att utfärda ”Intyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik”. För att få rätten att CE-märka tankbeläggningen behöver tillverkaren bygga upp ett system för tillverkningskontroll (Systemet). Därefter kontaktas DNV.

Vi kan i egenskap av anmält organ besiktiga och godkänna överensstämmelsen för tillverkningskontrollen i fabrik. Syftet med Systemet är att säkerställa att rätt produkt sätts på marknaden. Tillverkarna ansvarar för att produkten uppfyller ställda krav. Systemet kan omfatta allt från utbildning av medarbetare till slutkontroll av produkten. Kraven på  tillverkningskontroll anges i EN 12271. Tillverkaren ansvarar för typprovning och fortlöpande provning av produkten. I EN 12271 beskrivs kraven för TAIT (typprovning) och hur ofta fortlöpande provning skall göras. De egenskaper som tillverkaren anger i prestandadeklarationer ska kunna styrkas med TAIT-rapporter. För Tankbeläggningar (system 2+) genomförs Första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik samt Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik i enlighet med kraven i EN 12271.

Följande standard omfattas av intyg från DNV:

• EN 12271 Vägmaterial - Ytbehandling - Krav
Intyg utfärdas av DNV i Sverige (NB 1162)

Så här går det till

1. Ansökan
Tillverkaren skickar sin ansökan om intyg till DNV.

2. Kontrakt
Kontrakt upprättas avseende ansökt certifieringstjänst.

3. Dokumentgranskning före första besiktning
DNV granskar tillverkarens dokumentation av Systemet för att bedöma om den motsvarar kraven i standarden.

4. Första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik
Vid besiktningen besöker DNV tillverkaren för att verifiera att Systemet är implementerat och verkningsfullt. Detta görs genom informella intervjuer, stickprov och observationer av Systemet i verksamheten.

5. Intyg utfärdas
När avvikelser från första besiktningen är åtgärdade och Systemet klarat kraven i standarden utfärdar DNV ett ”Intyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik”. Nu kan produkterna som omfattas av Systemet CE-märkas.

6. Fortlöpande övervakning
För att upprätthålla intygets giltighet genomför DNV fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik.

Kontakta oss

Mer information?

Ja tack!

Redo för certifiering? Kontakta oss för prisuppgift

Offertförfrågan

Fler tjänster: