DNVGL.se

SA 8000 – Socialt Ansvar

SA 8000

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

En certifiering enligt SA 8000 visar att har nödvändiga interna processer för att säkerställa mänskliga rättigheter för era anställda.

En certifiering enligt SA 8000 visar att ert system för socialt ansvar har klarat granskningen enligt standarden för ’best practice’. Ett oberoende certifikat utfärdat av DNV intygar för era kunder att de kan förlita sig på att ni har de nödvändiga interna processerna för att säkra rättigheterna för era anställda.

Vad är SA 8000?

SA8000 är en omfattande, global och verifierbar standard för granskning och certifiering av socialt ansvar. Den riktar sig till företag, oavsett storlek som vill visa sina kunder och intressenter att de bryr sig.

Kärnan i standarden är uppfattningen att arbetsplatser ska ledas på ett sådant sätt att mänskliga rättigheter tillgodoses och att ledningen är beredd att stå för detta och ta sitt ansvar.

Initiativtagare till SA 8000 var Social Accountability International (SAI). SAI är en ideell organisation som har som målsättning att utveckla, implementera och övervaka standarder inom området socialt ansvar.

SA 8000 är uppbyggd i linje med de välkända standarderna ISO 9001 och ISO 14001 för kvalitets- och miljöledningssystem. Standarden utvecklades och testades (i fält) av den ideella organisationen CEP, Council on Economic Priorities i samarbete med kommitté bestående av välkända företag, organisationer för mänskliga rättigheter, certifieringsorgan, akademiker och arbetare.

Social Accountability Accreditation Services (SAAS) har ackrediterat ett fåtal certifieringsorgan för certifiering enligt SA 8000. DNV är ett av dem.

Mänskliga rättigheter

Standarden baseras på ett antal standarder för mänskliga rättigheter bland andra FNs konvention för mänskliga rättigheter (United Nation's Universal Declaration of Human Rights  ) och FNs barnkonvention (UN Convention on the Rights of the Child).

SA 8000 ger en transparent, mätbar och verifierbar standard för certifiering av företags förmåga inom nio grundläggande områden:

  • Barnarbete. Förbjuder barnarbete (gäller barn under 15 år i de flesta fall). Certifierade företag måste avsätta resurser till utbildning av barn som kan komma att förlora sitt jobb till följd av införande av SA 8000.
  • Tvångsarbete. Arbetare får inte tvingas att lämna in sina identitetshandlingar eller betala ”handpenning/deposition” som villkor för anställning.
  • Hälsa och säkerhet. Företagen måste uppfylla grundläggande krav för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, så som tillgång till dricksvatten, toaletter, lämplig säkerhetsutrustning och utbildning.
  • Föreningsfrihet. Upprätthåller rättigheten för arbetar att bilda och delta i fackföreningar och kollektivavtal, utan rädsla för bestraffning.
  • Diskriminering. Ingen för diskrimineras på grund av ras, kast, nationalitet, religion, funktionshinder, kön, sexuell läggning, fackligt medlemskap eller politisk tillhörighet.
  • Bestraffning. Förbjuder kroppslig bestraffning, psykiskt eller fysiskt tvång och verbal misshandel av arbetstagare.
  • Arbetstider. Max 48-timmars arbetsvecka, med minst en dags ledighet per vecka. Ett tak på 12 timmars övertid per vecka inklusive övertidsersättning.
  • Lön. Lönen måste minst ligga i nivå med lagstiftad miniminivå och räcka till grundläggande levnadsstandard.
  • Ledning. Anger processer för effektiv implementering av ett effektivt ledningssystem och uppföljning av kravefterlevnad, från att utse ansvarighet till dokumentation, hantering förebyggande och korrigerande åtgärder.

Få ut mer av er certifiering

Risk Based Certification© är DNVs unika angreppssätt till certifiering av ledningssystem. Denna riskbaserade approach ger er mer än ett certifikat - våra revisorer utvärderar även hur väl ert ledningssystem hanterar risker, identifierar styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter.

Hur går jag vidare?

För en tredjeparts certifiering behöver ni implementera ett ledningssystem i överensstämmelse med SA 8000-standarden. Läs mer om vägen till certifiering eller välj någon av våra kurser för att lära dig mer.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad en certifiering innebär för er.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: