DNVGL.se

ISO 45001/OHSAS 18001 – Arbetsmiljö

Workers outside skyscraper

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Visa ditt engagemang för arbetsmiljöfrågorna och försäkra dig om att lagkraven efterlevs effektivt

Arbetsmiljön är a och o. Att ha ett ledningssystem för arbetsmiljö på plats är idag ett lagkrav i många länder. Med tanke på de allt striktare rapporteringskraven är det viktigt att kunna visa att man håller vad man lovar i sin arbetsmiljöpolicy. 

En oberoende bedömning och certifiering från DNV verifierar att ni har ett adekvat ledningssystem för arbetsmiljö på plats. Certifieringen enligt en internationell standard för ledningssystem visar att ni erbjuder en säker och hälsosam arbetsplats och att ni arbetar proaktivt för en bättre arbetsmiljö.

Den 12 mars 2018 publicerades ISO 45001, som ersätter den tidigare standarden, OHSAS 18001. Migreringsperioden för de företag som är certifierade enligt OHSAS 18001 är tre år. Därefter, närmare bestämt i mars 2021, upphör OHSAS 2018 att gälla. 

Läs mer om hur DNV kan hjälpa er med övergången till ISO 45001, eller med att implementera ett nytt ledningssystem för arbetsmiljö.  

Vad är ISO 45001?

ISO 45001 är baserad på OHSAS 18001 och andra erkända arbetsmiljöstandarder och överenskommelser. Den är uppbyggd enligt strukturen HLS (High Level Structure), som är gemensam för många ISO-standarder. Den nya standarden skiljer sig från OHSAS 18001 på flera punkter och skillnaderna är betydande.

ISO 45001 kan enkelt inkorporeras med andra ledningssystem som till exempel ISO 9001 och ISO 14001. 

ISO 45001 är nu den internationellt erkända standarden för ledningssystem för arbetsmiljö. Standarden kan tillämpas av alla slags organisationer – såväl stora som små – oavsett bransch. 

Liksom OHSAS 18001 tillhandahåller ISO 45001 ett ramverk som bygger på den väletablerade ledningsmetoden PDCA (Plan, Do, Check, Act). Detta kräver att organisationen identifierar farorna och bedömer de arbetsmiljörisker som är knutna till dess verksamhet och tjänster, fastställer nödvändiga kontroller och fastställer tydliga mål och mål för att förbättra arbetsmiljöprestandan.

Standarden kräver att organisationen identifierar och följer tillämpliga lagar och andra regler på arbetsmiljöområdet. Det finns dock vissa betydande skillnader mellan ISO 45001 och OHSAS 18001. 

Klicka här för att läsa mer om förändringarna i ISO 45001.

På vilket sätt gynnas mitt företag av en certifiering?

Det finns många fördelar med att tillämpa ISO 45001, framför allt påtagliga och påvisbara förbättringar av arbetsmiljön och en bättre kontroll av regelefterlevnaden.

Fördelar med certifieringen av arbetsmiljö enligt ISO 45001:

  • Etablering och ständig förbättring av ledningssystemet för arbetsmiljö för att eliminera eller minimera riskerna för personal och andra intressenter som kan vara utsatta för arbetsmiljörisker i verksamheten.
  • Säkrar ett systematiskt arbete på arbetsmiljöområdet för att förbättra arbetsmiljön och förebygga olyckor och tillbud.

  • Verifierar och påvisar att företagets arbetsmiljöpolicy följs.

  • Verifierar att lagar och regler om arbetsmiljö följs.

Vad är nästa steg?

DNV finns tillhands och kan hjälpa er, oavsett om ert företag är certifierat enligt OHSAS 18001 och önskar övergå till ISO 45001 eller om ni är intresserade av att certifiera ert arbetsmiljöledningssystem. Vi har varit ett ackrediterat certifieringsorgan för OHSAS 18001 i årtionden och våra specialister har all kompetens som krävs för att vägleda er under övergången från OHSAS 18001 till ISO 45001. 

Läs mer om våra övergångstjänster.

Vi erbjuder även kurser i arbetsmiljöledning och  ISO 45001. Läs mer om vårt kursutbud.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: