Other sectors

Hållbarhetsrapportering

Sustainability strategy and assessment services by DNV GL

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för verifiering?

Offertförfrågan

Granskning av Hållbarhetsrapporter

En kvalificerad, oberoende granskning av er hållbarhetsrapport stärker kraftigt trovärdigheten. DNV har granskat mer än 800 hållbarhetsrapporter, inklusive åt några av världens ledande varumärken. 

En oberoende granskad hållbarhetsrapport ökar er möjlighet att effektivt kommunicera med olika intressenter som vill förstå vad ert hållbarhetsarbete verkligen handlar om – det kan vara kunder, anställda, investerare, revisorer, intresseorganisationer, media och myndigheter. Med stöd av en oberoende parts bestyrkande kan företaget bättre hantera och styra marknadens förväntningar.

Vad är rapportgranskning och hur fungerar det? 

Hållbarhetsrapportering är oftast cyklisk och mestadels manuellt. Det är upp till ditt företag som rapporterar att definiera rapporteringscykeln. Granskning av rapporteringssystemet syftar till att påvisa att företaget följer kraven i DNV:s  verifieringsprotokoll för hållbarhetsrapportering, ”Verisustain”. 

Verisustain är ett standardiserat ramverk för granskning och verifiering av hållbarhetsrapporter som omfattar tre aspekter: insamling av data, utvärdering av densamma samt information som tas upp i hållbarhetsrapporten. Granskningen syftar till att kunna bevisa att företaget möter krav enligt internationella standarder. Principerna och konceptet som Verisustain bygger på täcker riktlinjer i Global Reporting Initiative (GRI) och Assurance Standard AA1000AS. Metodiken och mekanismerna i Verisustain´s protokoll kan också användas för rapporter som bygger på andra principer. 

Verisustain säkerställer att granskningen och vårt officiella utlåtande, d.v.s. revisionsförklaringen eller på engelska ”assurance statement”, ger en klar indikation om den övergripande trovärdigheten i företagets rapporterade data samt att dess omfattning är tillräcklig. Granskningen hjälper er också att kunna förbättra rapporteringen och tillhörande processer. 

Hur kan vi bli verifierade av DNV? 

DNV:s process omfattar normalt fem steg. Beroende på eventuella begränsningar och omfattning av granskningen som ska göras, kan en del av stegen slås samman under granskningsarbetet.  

 1. Definition av omfattningen
  Vår granskning börjar med att definiera omfattningen av vad som ska granskas. Detta görs av vår huvudansvarige revisor tillsammans med er.
 2. Planering av granskningsprocessen
  När omfattningen är bestämd, gör vi en generell dokumentbaserad bedömning för att lägga fram en detaljerad plan för granskningsarbetet.
 3. Granskning
  Det här steget är ofta en kombination av granskningar och verifiering på huvudkontoret och på lokala kontor/verksamhetsorter. Arbetet centralt och lokalt kan utföras parallellt, och det vi finner på huvudkontoret kan också leda till att vi föreslår granskning i särskilda delar av er verksamhet och vice versa. 
 4. Granskningsrapport
  När arbetet närmar sig sitt slut, presenterar vi vad vi kommit fram till för företagets ledning. I granskningsrapporten identifierar vi förbättringsmöjligheter såväl som styrkor i företaget existerande praxis - Information som är värdefull för organisationen för att planera och kontinuerligt genomföra förbättringar i era processer.
  DNV:s granskningsrapport hanteras konfidentiellt mellan er och oss. 
 5. Revisionsförklaringen - Assurance statement 

En nyckelprodukt av granskningsprocessen är vår revisionsförklaring, det vill säga vårt oberoende utlåtande, eller ”assurance statement”. Utlåtandet återger vad vi kommit fram till genom granskningen, och är avsedd att användas i företagets externa kommunikation. Vi rekommenderar att revisionsförklaringen inkluderas i företagets hållbarhetsrapport, men det är givetvis ert beslut  hur och var ni vill använda informationen.

Hur involveras olika intressenter i processen? 
Intressenter kan involveras i alla steg i processen, förutsatt att det finns en överenskommelse om det med er. Under olika steg av granskningsarbetet bör våra revisorer kunna konsultera eller besöka intressenter för att få information som bedöms som nödvändig för att belysa eventuella oklarheter och kritiska frågor relevanta för granskningen. Under alla omständigheter, måste det finnas en tydlig överenskommelse mellan oss och er kring detta innan arbetet börjar. 

Vad är syftet med hållbarhetsrapportering?
Att producera en hållbarhetsrapport som framgångsrikt kan kommunicera företagets hållbarhetsresultat till olika motparter kan vara en utmaning. Vi hjälper företag att förstå internationella standarder och riktlinjer för hållbarhetsrapportering samt etablera ett gott internt rapporteringsarbete. 

En hållbarhetsrapport återger företagets sociala och miljömässiga resultat och allt mer även ekonomiska parametrar kopplade till dessa. Rapporteringen kan leda ett långt stycke på vägen för att tillgodose olika intressenters krav på transparens och ansvarstagande. Det räcker numera inte längre med att säga att företaget tar sitt ansvar och bidrar till ett hållbart samhälle. Nu måste det kunna bevisas.  

Trovärdig kommunikation bidrar till att stärka företagets rykte och därmed dess marknadsposition och värde. Begreppet hållbarhetsrapportering används för att täcka ett brett spektrum av information online eller i tryckt format om hur företaget rapporterar sina sociala, miljömässiga och ekonomiska resultat. Ofta hänvisas även till ”triple bottom line reporting”.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för verifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: