Other sectors

Bitumen och bituminösa bindemedel

Construction Products Directive

Kontakta oss

Mer information?

Ja tack!

Redo för certifiering? Kontakta oss för prisuppgift

Offertförfrågan

DNV är anmält organ för Bitumen och bituminösa bindemedel och har rätt att utfärda ”Intyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik” så att ni kan CE-märka era produkter.

Ett intyg från DNV betyder att:

• Tillverkarens system för tillverkningskontroll har bedömts och godkänts av DNV
• Tillverkaren har rätt att CE-märka produkterna
• Tillverkaren lagligt får sälja produkterna på EUs inre marknad, t ex i Sverige

För att få rätten att CE-märka produkterna behöver tillverkaren bygga upp ett system för tillverkningskontroll (Systemet). Därefter kontaktas DNV. Vi kan i egenskap av anmält organ besiktiga och godkänna överensstämmelsen för tillverkningskontrollen i fabrik. Syftet med Systemet är att säkerställa att rätt produkt sätts på marknaden. Tillverkarna ansvarar för att produkten uppfyller ställda krav. Systemet kan omfatta allt från utbildning av medarbetare till slutkontroll av produkten. Tillverkaren ansvarar för typprovning och fortlöpande provning av produkten.
I de harmoniserade produktstandarderna anges kraven för typprovning och hur ofta fortlöpande provning skall göras. De egenskaper som tillverkaren anger i prestandadeklarationer ska styrkas med provningsrapporter.

För Bitumen och bituminösa bindemedel (system 2+) genomförs Första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik samt fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik mot kraven i respektive harmoniserad produktstandards avsnitt Tillverkningskontroll.

Följande standarder omfattas av intyg från DNV:

•    EN 12591 Beläggningsbitumen
•    EN 13924 Hård beläggningsbitumen
•    EN 14023 Polymermodifierad bitumen
•    EN 13808 Katjoniska bitumenemulsioner
•    EN 15322 Bitumenlösning och fluxad bitumen


Så här går det till:


1. Ansökan

Tillverkaren skickar sin ansökan om intyg till DNV.

2. Kontrakt

Kontrakt upprättas avseende ansökt certifieringstjänst.

3. Dokumentgranskning före första besiktning

DNV granskar tillverkarens dokumentation av Systemet för att bedöma om den motsvarar kraven i standarden.

4. Första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik

Vid besiktningen besöker DNV tillverkaren för att verifiera att Systemet för tillverkningskontroll är implementerat och verkningsfullt. Detta görs genom informella intervjuer, stickprov och observationer av Systemet för tillverkningskontroll i verksamheten.

5. Intyg utfärdas

När eventuella avvikelser från första besiktningen är åtgärdade och Systemet klarat kraven i standarden utfärdar DNV ett ”Intyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik”. Nu kan produkterna, som omfattas av Systemet, CE-märkas.

6. Fortlöpande övervakning

För att upprätthålla intygets giltighet genomför DNV fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik.

Kontakta oss

Mer information?

Ja tack!

Redo för certifiering? Kontakta oss för prisuppgift

Offertförfrågan

Fler tjänster: