Other sectors

Asfaltmassor

ISO 22301

Kontakta oss

Mer information?

Ja tack!

Redo för certifiering? Kontakta oss för prisuppgift

Offertförfrågan

Asfaltmassor omfattas av Byggproduktdirektivet och CE-märkning behövs

Ett intyg från DNV betyder att

  • Tillverkarens system för tillverkningskontroll har bedömts och godkänts av DNV
  • Tillverkaren har rätt att CE-märka produkterna
  • Tillverkaren lagligt får sälja produkterna på EUs inre marknad, t ex i Sverige
DNV är ett av Swedac anmält organ för asfaltmassor och har rätt att utfärda ”Intyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik”. För att få rätten att CE-märka asfaltmassaprodukterna behöver tillverkaren bygga upp ett system för tillverkningskontroll (Systemet). Därefter kontaktas DNV. Vi kan i egenskap av anmält organ besiktiga och godkänna er överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik.

Syftet med systemet är att säkerställa att rätt produkt sätts på marknaden. Tillverkarna ansvarar för att produkten uppfyller ställda krav. Systemet kan omfatta allt från utbildning av medarbetare till slutkontroll av produkten. Tillverkaren ansvarar för typprovning och fortlöpande provning av produkten. I EN 13108-20 beskrivs kraven för typprovning och i EN 13108-21 framgår hur ofta fortlöpande provning skall göras. De egenskaper som tillverkaren anger i prestandadeklarationer ska kunna styrkas med provningsrapporter.

 För Asfaltmassor (AVCP system 2+) genomförs Första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik samt Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik förutom kraven i de enskilda produktstandarderna EN 13108-1--7 också mot krav i EN 13108-21 Tillverkningskontroll.


Följande produkter omfattas av intyg från DNV:

•    EN 13108-1 Asfaltbetong (AB)
•    EN 13108-2 Asfaltbetong för mycket tunna lager
•    EN 13108-3 Mjuk asfaltbetong
•    EN 13108-4 Vältad varmasfalt av engelsk typ
•    EN 13108-5 Stenrik asfaltbetong (ABS)
•    EN 13108-6 Gjutasfalt (GJA)
•    EN 13108-7 Dränerande asfaltbetong (ABD)


Så här går det till

1 Ansökan
Tillverkaren skickar sin ansökan om intyg till DNV.

2. Kontrakt

Kontrakt upprättas avseende ansökt certifieringstjänst.

3. Dokumentgranskning före första besiktning

DNV granskar tillverkarens dokumentation av Systemet för för att bedöma om den motsvarar kraven i standarden.

4. Första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik

Vid besiktningen besöker DNV tillverkaren för att verifiera att Systemet för tillverkningskontroll är implementerat och verkningsfullt. Detta görs genom informella intervjuer, stickprov och observationer av Systemet för tillverkningskontroll i verksamheten.

5. Intyg utfärdas

När eventuella avvikelser från första besiktningen är åtgärdade och Systemet klarat kraven i standarden utfärdar DNV ett ”Intyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik”. Nu kan produkterna som omfattas av Systemet CE-märkas.

6. Fortlöpande övervakning

För att upprätthålla intygets giltighet genomför DNV fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik.

Kontakta oss

Mer information?

Ja tack!

Redo för certifiering? Kontakta oss för prisuppgift

Offertförfrågan

Fler tjänster: