ISO 45001 och OHSAS 18001: Var klämmer skon?

Baserat på OHSAS 18001 revisioner som utfördes av oss mellan januari 2016 och oktober 2017 har vi gjort en kort analys för att kunna identifiera problemområden och ge motsvarande vägledning. Här presenterar vi några viktiga punkter som måste adresseras när man arbetar med ISO 45001.
Workers outside skyscraper

Kontakta oss

Farid Djahani

Farid Djahani

Sales and Marketing Manager

Behöver du hjälp med övergången?

Kontakta oss

Vi använde data från OHSAS-revisioner under 22 månader i vår benchmark-verktyg LuminaTM för att förstå vilka områden företagen måste fokusera på under sitt arbete med ISO 45001.

Fördelar med en ny standard 

OHSAS 18001 har i många år varit den internationellt erkända standarden för arbetsmiljö som följts av tusentals organisationer i fler än 130 länder. ISO 45001 använder High Level Structure (HLS), vilket säkerställer en förbättrad kompatibilitet med andra ISO standarder för ledningsssystem. ISO 45001 ersätter OHSAS 18001, som kommer att dras tillbaka. En övergångsperiod på 3 år för migreringen av existerande OHSAS certifikat har överenskommits av involverade intressenter. ISOs beslut att utveckla en standard för ledningssystem för arbetsmiljö har välkomnats eftersom den kommer att ytterligare höja det internationella erkännandet av arbetsmiljöfrågor och den globala ställningen för relaterade ledningssystem. Standarden säkerställer dessutom enhetlighet och en mer långtgående inblandning av alla intressenter i själva revisionsprocessen.

Organisationer kommer att behöva förbereda och anpassa sig till de nya och omarbetade kraven innan de framgångsrikt kan migrera från OHSAS 18001 till ISO 45001. Vårt bidrag till denna förberedelse är en analys av statistisk kunddata från Lumina som pekar ut potentiellt kritiska områden. Det visar sig att styrning av verksamheten, riskbedömning och lagkrav är de områden där de allvarligaste avvikelserna förekommer, men även nödlägesberedskap står högt på listan.

Klassificering av avvikelser

Statistiken bygger på avvikelser från revisioner. För den här analysen skiljer vi mellan “alla avvikelser” (tabell 1) och “allvarliga avvikelser” (tabell 2). Allvarliga avvikelser inkluderar det som kallas allvarliga och mindre avvikelser i revisionssammanhang, medan “alla avvikelser” också inkluderar observationer och förbättringsmöjligheter.

Nedan defineras kategorierna för avvikelser:

  • Allvarlig avvikelse: en avvikelse som påverkar ledningssystmets förmåga att uppnå avsedda resultat.
  • Mindre avvikelse: en avvikelse som inte påverkar ledningssystemets förmåga att uppnå avsedda resultat.
  • Observation: en observation är ingen avvikelse, men någonting som skulle kunna leda till en avvikelse om det inte korrigeras, eller ett existerande tillstånd utan tillräckligt belägg för att det utgör en avvikelse.
  • Förbättringsmöjlighet: ett område och/eller process inom organisationen som uppfyller minimikraven av standarden, men som skulle kunna förbättras.

De flesta allvarliga avvikleser var relaterade till styrgning av verksamheten

Nästan 70% av företagen hade avvikelser beträffande styrning av verksamheten (tabell 1). Fler än 40% hade allvarliga avvikelser (tabell 2). Styrning av verksamheten är avgörande för arbetarnas välbefinnande och får stort utrymme i ISO 45001. Kapitel 8 i ISO 45001 fastlägger kraven angående styrning av verksamheten och planeringen. Det omfattar flera nödvändiga åtgärder för att säkerställa att ledningssystemet åstadkommer de avsedda resultaten. I kapitlet beskrivs också styrning av processer inom anskaffning, vilket också inkluderar underleverantörer och outsourcing.

Identifiera faror, bedöma risker och fastställa åtgärder

De näst flest förekommande avvikelserna gällde identifiering av faror, bedömning av risker och fastställande av åtgärder för att hantera dessa. Fler än 56% av företagen hade avvikelser inom dessa områden (tabell 1) och nästan 30% hade allvarliga avvikelser (tabell 2). Detta tyder på att många företag behöver bättre processer för att identifiera, bedöma och minska risker. ISO 45001 har ett starkt fokus på risktänkande och därför behöver företagen prioritera detta område i framtiden. De relevanta kravelementen finns i kaptiel 6.1 i ISO 45001. Nytt är att High Level Structure (HLS) inom ISO dessutom adderar fokus på möjligheter och inte bara ser på faror och risker.

Beredskap och agerande vid nödlägen

Beredskap för nödlägen och ingripande hamnar på plats 3 i den totala rankningen av avvikelser (tabell 1) och på plats 4 när det gäller allvarliga avvikelser (tabell 2). 45 % hade avvikelser och 16,9% hade allvarliga avvikelser inom detta område. Förmågan att förebygga och att vara förberedd på incidenter och olyckor genomsyrar hela ISO 45001.

Om statistiken

Vi har analyserat revisionsdata från OHSAS 18001-certifierade DNV GL kunder över hela världen. I analysen ingick data från januari 2016 till oktober 2017 och datan analyserades i Lumina, vårt benchmark-verktyg för utvärdering av prestanda.

LuminaTM är ett registrerat varumärke av DNV GL. Läs mer om LuminaTM dnvgl.se/assurance/lumina/index.html. 

Kontakta oss

Farid Djahani

Farid Djahani

Sales and Marketing Manager

Behöver du hjälp med övergången?

Kontakta oss
Top 10 accounts with findings
Table 1 : Top 10 accounts with all findings
Top 10 accounts with severe findings
Table 2 : Top 10 accounts with severe findings