Thank you for your registration. Cám ơn anh/chị đã đăng ký.

Offshore Wind Elements

Your registration has been confirmed. We look forward to meeting you at the Phu Cuong 1 Wind Farm – Building a Future Seminar.

Nội dung đăng ký của anh/chị đã được xác nhận. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp anh/chị tại buổi hội thảo Nhà máy điện gió Phú Cường 1 – Xây dựng tương lai.